Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 4161 /TB-GĐ 18/10/2018 Về việc thực hiện xử lý văn bản trên hệ thống TD-OFFICE
2 4061/TB-GĐ 12/10/2018 Về việc phân công chuẩn bị báo cáo phục vụ giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện các nội dung chất vấn
3 3969 /TB-GĐ 05/10/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ tháng 10/2018
4 3465 /TB-GĐ 07/09/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2018\
5 3070 /TB-GĐ 09/08/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2018
6 2668 /TB-GĐ 10/07/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 6 và triển khai nhiệm vụ tháng 7/2018
7 12TrTTCC-MSTT 05/07/2018 Về việc đôn đốc mua săm tài sản tập trung đợt 3 năm 2018
8 2578/STC-NS 03/07/2018 V/v hướng dẫn một số nội dung cơ bản về xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021
9 2162 /TB-GĐ 06/06/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2018
10 2049 /STC-TCDN 30/05/2018 V/v đôn đốc, tổng hợp, phân tích và rà soát Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp FDI trên địa bàn..
11 2045/STC-TCDN 30/05/2018 V/v đôn đốc DN báo cáo kế hoạch, lộ trình thoái vốn
12 1961/TB-STC 25/05/2018 Về việc phân công quản lý, cấp phát nguồn vốn từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018theo Quyết định số 1249/QĐ-UBNDngày 02/5/2018 của UBND tỉnh
13 1931/STC-NS 24/05/2018 V/v hướng dẫn một số nội dung về công khai ngân sách nhà nước
14 1714 /TB-GĐ 10/05/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2018
15 1659/STC-GCS 08/05/2018 V/v triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
16 1593 /STC-TCDN 04/05/2018 V/v hướng dẫn một số nội dung tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước thuộc tỉnh Hà Tĩnh
17 Về việc báo cáo kết quả thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội từ năm 2017 trở về trước 11/04/2018 Về việc báo cáo kết quả thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội từ năm 2017 trở về trước
18 1231 /TB-GĐ 04/04/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 3 và triển khai nhiệm vụ tháng 4/2018
19 1168/TB-GĐ 03/04/2018 Về việc phân công chuẩn bị và cung cấp các tài liệu, số liệu phục vụ cho công tác kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017
20 1073 /TB-STC 27/03/2018 Về việc giao tổng hợp, báo cáo kinh phí chuyển nguồn ngân sách năm 2017 sang năm 2018
21 995/TB-STC 21/03/2018 Về việc phân công quản lý, cấp phát nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 theo Quyết định số 650/QĐ-UBNDngày 07/3/2018 của UBND tỉnh
22 994/TB-STC 21/03/2018 Về việc phân công quản lý, cấp phát nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 theo Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 28/02/ UBND 2018 của tỉnh
23 965 /TB-GĐ 19/03/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 02 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2018
24 474/TB-STC 29/01/2018 Về việc điều chỉnh nhiệm vụ quản lý, cấp phát nguồn kinh phí hỗ trợ thanh toán nợ xây dựng cơ bản cho các công trình, dự án trên địa bàn theo Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh
25 145/TB-STC 12/01/2018 Về việc phân công quản lý, cấp phát vốn đầu tư nguồn cân đối ngân sách địa phương năm 2018 theo Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh
26 115/TB-GĐ 10/01/2018 Thông báo của Giám đốc Sở về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 12 và triển khai nhiệm vụ tháng 01/2018
27 90/STC-N 08/01/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phínăm 2017
28 145/2017/TT-BTC 29/12/2017 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
29 132/2017/TT-BTC 15/12/2017 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN 2018
30 52/QĐ-UBND 22/11/2017 Ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  2 3 4 5 6 7 8