Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2162 /TB-GĐ 06/06/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2018
2 2049 /STC-TCDN 30/05/2018 V/v đôn đốc, tổng hợp, phân tích và rà soát Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp FDI trên địa bàn..
3 2045/STC-TCDN 30/05/2018 V/v đôn đốc DN báo cáo kế hoạch, lộ trình thoái vốn
4 1961/TB-STC 25/05/2018 Về việc phân công quản lý, cấp phát nguồn vốn từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018theo Quyết định số 1249/QĐ-UBNDngày 02/5/2018 của UBND tỉnh
5 1931/STC-NS 24/05/2018 V/v hướng dẫn một số nội dung về công khai ngân sách nhà nước
6 1714 /TB-GĐ 10/05/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2018
7 1659/STC-GCS 08/05/2018 V/v triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
8 1593 /STC-TCDN 04/05/2018 V/v hướng dẫn một số nội dung tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước thuộc tỉnh Hà Tĩnh
9 Về việc báo cáo kết quả thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội từ năm 2017 trở về trước 11/04/2018 Về việc báo cáo kết quả thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội từ năm 2017 trở về trước
10 1231 /TB-GĐ 04/04/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 3 và triển khai nhiệm vụ tháng 4/2018
11 1168/TB-GĐ 03/04/2018 Về việc phân công chuẩn bị và cung cấp các tài liệu, số liệu phục vụ cho công tác kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017
12 1073 /TB-STC 27/03/2018 Về việc giao tổng hợp, báo cáo kinh phí chuyển nguồn ngân sách năm 2017 sang năm 2018
13 995/TB-STC 21/03/2018 Về việc phân công quản lý, cấp phát nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 theo Quyết định số 650/QĐ-UBNDngày 07/3/2018 của UBND tỉnh
14 994/TB-STC 21/03/2018 Về việc phân công quản lý, cấp phát nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 theo Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 28/02/ UBND 2018 của tỉnh
15 965 /TB-GĐ 19/03/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 02 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2018
16 474/TB-STC 29/01/2018 Về việc điều chỉnh nhiệm vụ quản lý, cấp phát nguồn kinh phí hỗ trợ thanh toán nợ xây dựng cơ bản cho các công trình, dự án trên địa bàn theo Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh
17 145/TB-STC 12/01/2018 Về việc phân công quản lý, cấp phát vốn đầu tư nguồn cân đối ngân sách địa phương năm 2018 theo Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh
18 115/TB-GĐ 10/01/2018 Thông báo của Giám đốc Sở về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 12 và triển khai nhiệm vụ tháng 01/2018
19 90/STC-N 08/01/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phínăm 2017
20 145/2017/TT-BTC 29/12/2017 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
21 132/2017/TT-BTC 15/12/2017 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN 2018
22 52/QĐ-UBND 22/11/2017 Ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
23 30/2017/QĐ-UBND 27/06/2017 V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
24 62/2017/NĐ-CP 16/05/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
25 45/2017/NĐ-CP 21/04/2017 Quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
26 28/2017/TT-BTC 12/04/2017 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2013/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2013 VÀ THÔNG TƯ SỐ 147/2016/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
27 852/QĐ-UBND 30/03/2017 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực thi hành.
28 31/2017/NĐ-CP 20/03/2017 Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương
29 18/2017/TT-BTC 28/02/2017 QUY ĐỊNH HỆ THỐNG DANH MỤC ĐIỆN TỬ DÙNG CHUNG TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
30 06/2017/TT-BTC 20/01/2017 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tạì Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC)
  2 3 4 5 6 7 8