Cổng thông tin iện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
VB hướng dẫn, triển khai công khai NS
Hướng dẫn Một số nội dung cơ bản về tổ chức điều hành, thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2024

Hướng dẫn Một số nội dung cơ bản về tổ chức điều hành, thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2024

Thực hiện Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; các Quyết định: số 3355/QĐ-UBND, số...
Về việc thực hiện báo cáo công khai dự toán NSNN năm 2024, Quyết toán NSĐP năm 2022

Về việc thực hiện báo cáo công khai dự toán NSNN năm 2024, Quyết toán NSĐP năm 2022

Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; để kịp thời thực hiện công khai ngân sách địa phương theo đúng tiến độ, thời gian quy định, Ban Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng thực hiện các...
Một số nội dung cơ bản về tổ chức điều hành,  thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023

Một số nội dung cơ bản về tổ chức điều hành, thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023

Một số nội dung cơ bản về tổ chức điều hành, thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023
Về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Thông báo Về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Về việc đánh giá thực hiện tình hình thực hiện NSNN 2022, dự toán NSNN 2023, kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025

Về việc đánh giá thực hiện tình hình thực hiện NSNN 2022, dự toán NSNN 2023, kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025

Về việc đánh giá thực hiện tình hình thực hiện NSNN 2022, dự toán NSNN 2023, kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025
V/v hướng dẫn và đôn đốc báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

V/v hướng dẫn và đôn đốc báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

V/v hướng dẫn và đôn đốc báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
V/v hướng dẫn và đôn đốc báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

V/v hướng dẫn và đôn đốc báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

V/v hướng dẫn và đôn đốc báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
V/v sử dụng PM QLNN 8.0 thực hiện báo cáo thu, chi và khóa sổ kế toán và lập, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

V/v sử dụng PM QLNN 8.0 thực hiện báo cáo thu, chi và khóa sổ kế toán và lập, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

V/v sử dụng PM QLNN 8.0 thực hiện báo cáo thu, chi và khóa sổ kế toán và lập, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
Về việc tổng hợp, báo cáo số liệu xây dựng dự toán NSNN năm 2021

Về việc tổng hợp, báo cáo số liệu xây dựng dự toán NSNN năm 2021

Về việc tổng hợp, báo cáo số liệu xây dựng dự toán NSNN năm 2021
V/v báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

V/v báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

V/v báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành

Về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành

Về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành
Về việc triển khai xây dựng dự toán 2021

Về việc triển khai xây dựng dự toán 2021

Về việc triển khai xây dựng dự toán 2021
V/v rà soát quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

V/v rà soát quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

V/v rà soát quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
Một số nội dung cơ bản về tổ chức điều hành,  thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020

Một số nội dung cơ bản về tổ chức điều hành, thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020

Hướng dẫn một số nội dung cơ bản về tổ chức điều hành, thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020
  1 2 3
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 771

Tháng này : 8146

Tổng truy cập : 11.261.122