Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Hỏi đáp

  • Danh mục các dự án đầu tư công Danh mục các dự án đầu tư công Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Thị Chung (Ngày hỏi: 11/02/2020)
  • Hỏi về hình thức tuyên truyền phổ biến Dự toán Ngân sách tỉnh Kính gửi Sở Tài chính Tên tôi là Lê Út Tình, cán bộ Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), thành viên nhóm nghiên cứu khảo sát chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) năm 2019. Khảo sát POBI 2019 có thêm nội dung về việc tuyên truyền, phổ biên thông tin về ngân sách của tỉnh tới người dân.... Có 1 Trả lời Người hỏi: Lê Út Tình (Ngày hỏi: 14/01/2020)
[Trở lại]
Tổng số 2 Câu hỏi / 1 trang