Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2093/TB-BGĐ 12/06/2019 Thông báo phân công tổng hợp, báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra Bộ Tài chính
2 2013/TB-BGĐ 06/06/2019 V/v Rà soát, tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện các chế độ, chính sách năm 2019
3 1979/TB-GĐ 05/06/2019 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về đánh giá tình hình thực hiện tháng 5/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2019
4 1508/TB-GĐ 07/05/2019 Thông báo của Giám đốc Sở về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2019
5 1390/TB-BGĐ 26/04/2019 Thông báo phân công tổng hợp, đăng ký nội dung kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh
6 1329/TB-BGĐ 23/04/2019 Phân công tổng hợp, báo cáo, chuẩn bị nội dung cuộc họp định kỳ (hàng tháng, quý, 6 tháng, năm) của UBND tỉnh
7 1094/TB-GĐ 04/04/2019 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về chuyển đổi, xây dựng hệ thống ISO 9001:2015
8 1095/TB-GĐ 04/04/2019 Thông báo của Giám đốc Sở về đánh giá tình hình thực hiện tháng 3/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2019
9 1062/TB-BGĐ 04/04/2019 Thông báo tổng hợp các nội dung kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương
10 1000/TB-GĐ 01/04/2019 Về việc phân công tổng hợp, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước
11 799/TB-GĐ 18/03/2019 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chương trình khung
12 798/STC-VP 18/03/2019 V/v cảnh báo mã độc GrandCrab 5.2
13 779/QĐ-STC 14/03/2019 V/v cử công chức tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính khóa 147
14 755/TB-GĐ 14/03/2019 Về việc phân công ra soát, tổng hợp tình hình công khai ngân sách nhà nước
15 687/TB-GĐ 06/03/2019 Đánh giá tình hình thực hiện tháng 02/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2019
16 603/TB-GĐ 01/03/2019 Về việc phân công theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện vân kết luận, kiến nghị tại báo cáo kiểm soát NSĐP năm 2017
17 544/STC-VP 25/02/2019 V/v chấn chỉnh công tác tham mưu ban hành văn bản QPPL
18 442 /TB-GĐ 12/02/2019 Đánh giá tình hình thực hiện tháng 01/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 02/2019
19 176/TB-GĐ 11/01/2019 V/v xây dựng khung chương trình công tác năm 2019
20 86 /TB-GĐ 06/01/2019 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 01/2019
21 68/TB-BGĐ 05/01/2019 Về việc góp ý dự thảo Chương trình khung triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019
22 61/TB-BGĐ 05/01/2019 Về việc giải quyết và xử lý kiến nghị, đề xuất của các địa phương
23 09 /TB-STC 02/01/2019 Về việc giao thực hiện công tác khóa sổ kế toán niên độ 2018 trên TABMIS
24 5016/TB-GĐ 10/12/2018 V/v tăng cường công tác quản lý văn bản, công tác văn thư và thực hiện gửi văn bản theo quy định của UBND tỉnh
25 4980 /TB-GĐ 06/12/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2018
26 4980/TB-GĐ 06/12/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2018
27 4464 /QĐ-STC 06/11/2018 V/v phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Tài chính
28 4398 /TB-GĐ 01/11/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11/2018
29 4314/TB-BGĐ 26/10/2018 Về việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII
30 424SITB - GD 23/10/2018 Về việc quy định trình ký văn bản
  2 3 4 5 6 7