Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 965 /TB-GĐ 19/03/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 02 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2018
2 474/TB-STC 29/01/2018 Về việc điều chỉnh nhiệm vụ quản lý, cấp phát nguồn kinh phí hỗ trợ thanh toán nợ xây dựng cơ bản cho các công trình, dự án trên địa bàn theo Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh
3 145/TB-STC 12/01/2018 Về việc phân công quản lý, cấp phát vốn đầu tư nguồn cân đối ngân sách địa phương năm 2018 theo Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh
4 115/TB-GĐ 10/01/2018 Thông báo của Giám đốc Sở về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 12 và triển khai nhiệm vụ tháng 01/2018
5 90/STC-N 08/01/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phínăm 2017
6 145/2017/TT-BTC 29/12/2017 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
7 132/2017/TT-BTC 15/12/2017 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN 2018
8 52/QĐ-UBND 22/11/2017 Ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
9 30/2017/QĐ-UBND 27/06/2017 V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
10 62/2017/NĐ-CP 16/05/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
11 45/2017/NĐ-CP 21/04/2017 Quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
12 28/2017/TT-BTC 12/04/2017 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2013/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2013 VÀ THÔNG TƯ SỐ 147/2016/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
13 852/QĐ-UBND 30/03/2017 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực thi hành.
14 31/2017/NĐ-CP 20/03/2017 Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương
15 18/2017/TT-BTC 28/02/2017 QUY ĐỊNH HỆ THỐNG DANH MỤC ĐIỆN TỬ DÙNG CHUNG TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
16 06/2017/TT-BTC 20/01/2017 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tạì Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC)
17 05/2017/TT-BTC 16/01/2017 Hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
18 349/2016/TT-BTC 31/12/2016 QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
19 343/2016/TT-BTC 31/12/2016 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CẤP NGÂN SÁCH
20 339/2016/TT-BTC 28/12/2016 Quỵ định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kỉnh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian ỉận thương mại và hàng giả
21 337/2016/TT-BTC 28/12/2016 Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
22 328/2016/TT-BTC 26/12/2016 Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
23 163/2017/NĐ-CP 21/12/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
  2 3 4 5 6 7