Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 09 /TB-STC 02/01/2019 Về việc giao thực hiện công tác khóa sổ kế toán niên độ 2018 trên TABMIS
2 5016/TB-GĐ 10/12/2018 V/v tăng cường công tác quản lý văn bản, công tác văn thư và thực hiện gửi văn bản theo quy định của UBND tỉnh
3 4980 /TB-GĐ 06/12/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2018
4 4980/TB-GĐ 06/12/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2018
5 4464 /QĐ-STC 06/11/2018 V/v phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Tài chính
6 4398 /TB-GĐ 01/11/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11/2018
7 4314/TB-BGĐ 26/10/2018 Về việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII
8 424SITB - GD 23/10/2018 Về việc quy định trình ký văn bản
9 4161 /TB-GĐ 18/10/2018 Về việc thực hiện xử lý văn bản trên hệ thống TD-OFFICE
10 4061/TB-GĐ 12/10/2018 Về việc phân công chuẩn bị báo cáo phục vụ giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện các nội dung chất vấn
11 3969 /TB-GĐ 05/10/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ tháng 10/2018
12 3465 /TB-GĐ 07/09/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2018\
13 3070 /TB-GĐ 09/08/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2018
14 2668 /TB-GĐ 10/07/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 6 và triển khai nhiệm vụ tháng 7/2018
15 12TrTTCC-MSTT 05/07/2018 Về việc đôn đốc mua săm tài sản tập trung đợt 3 năm 2018
16 2578/STC-NS 03/07/2018 V/v hướng dẫn một số nội dung cơ bản về xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021
17 2162 /TB-GĐ 06/06/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2018
18 2049 /STC-TCDN 30/05/2018 V/v đôn đốc, tổng hợp, phân tích và rà soát Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp FDI trên địa bàn..
19 2045/STC-TCDN 30/05/2018 V/v đôn đốc DN báo cáo kế hoạch, lộ trình thoái vốn
20 1961/TB-STC 25/05/2018 Về việc phân công quản lý, cấp phát nguồn vốn từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018theo Quyết định số 1249/QĐ-UBNDngày 02/5/2018 của UBND tỉnh
21 1931/STC-NS 24/05/2018 V/v hướng dẫn một số nội dung về công khai ngân sách nhà nước
22 1714 /TB-GĐ 10/05/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2018
23 1659/STC-GCS 08/05/2018 V/v triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
24 1593 /STC-TCDN 04/05/2018 V/v hướng dẫn một số nội dung tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước thuộc tỉnh Hà Tĩnh
25 Về việc báo cáo kết quả thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội từ năm 2017 trở về trước 11/04/2018 Về việc báo cáo kết quả thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội từ năm 2017 trở về trước
26 1231 /TB-GĐ 04/04/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 3 và triển khai nhiệm vụ tháng 4/2018
27 1168/TB-GĐ 03/04/2018 Về việc phân công chuẩn bị và cung cấp các tài liệu, số liệu phục vụ cho công tác kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017
28 1073 /TB-STC 27/03/2018 Về việc giao tổng hợp, báo cáo kinh phí chuyển nguồn ngân sách năm 2017 sang năm 2018
29 995/TB-STC 21/03/2018 Về việc phân công quản lý, cấp phát nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 theo Quyết định số 650/QĐ-UBNDngày 07/3/2018 của UBND tỉnh
30 994/TB-STC 21/03/2018 Về việc phân công quản lý, cấp phát nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 theo Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 28/02/ UBND 2018 của tỉnh
  2 3 4 5 6