Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
ISO 9001:2015STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 136/GM-STC 27/08/2019 V/v tập huấn, hướng dẫn và tổ chức đánh giá nội bộ
2 2937/STC-VP 07/08/2019 v/v phổ biến và áp dụng hệ thống ISO 9001:2015 tại Sở Tài chính
3 2806/QĐ-STC 25/07/2019 Về việc ban hành, áp dụng Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài Chính tỉnh Hà Tĩnh
4 2610/STC-VP 10/07/2019 V/v hoàn thiện tài liệu và triển khai áp dụng hệ thống ISO 9001:2015
5 2156/BC-STC 14/06/2019 Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng duy trì ISO 6 tháng đầu năm 2019
6 554/QĐ-STC 26/02/2019 V/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai chuyển đổi, xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015
7 553/KH-STC 26/02/2019 Kế hoạch chuyển đổi, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tài chính
8 4476 /STC-VP 07/11/2018 V/v đôn dốc cập nhật hồ sơ ISO 9001:2008, chuẩn bị đánh giá nội bộ lần 1 năm 2018