Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
ISO 9001:2015STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2610/STC-VP 10/07/2019 V/v hoàn thiện tài liệu và triển khai áp dụng hệ thống ISO 9001:2015
2 2156/BC-STC 14/06/2019 Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng duy trì ISO 6 tháng đầu năm 2019
3 554/QĐ-STC 26/02/2019 V/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai chuyển đổi, xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015
4 553/KH-STC 26/02/2019 Kế hoạch chuyển đổi, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tài chính
5 4476 /STC-VP 07/11/2018 V/v đôn dốc cập nhật hồ sơ ISO 9001:2008, chuẩn bị đánh giá nội bộ lần 1 năm 2018