Cổng thông tin iện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Lấy ý kiến dự thảo

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 V/v lấy ý kiến các dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định các nội dung được giao tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ - Từ ngày : 06/02/2024
- Đến ngày : 06/03/20242 V/v đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh - Từ ngày : 20/10/2023
- Đến ngày : 31/10/20233 V/v đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 04/10/2023
- Đến ngày : 13/10/2023
4 V/v đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí (Kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2023) - Từ ngày : 07/06/2023
- Đến ngày : 07/07/2023
5 V/v đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết sửa đổi quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 02/06/2023
- Đến ngày : 02/07/2023


6 Đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định biểu mẫu, thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán, phân bổ ngân sách và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương - Từ ngày : 05/06/2023
- Đến ngày : 08/06/2023


7 Nghị quyết “Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” - Từ ngày : 12/04/2023
- Đến ngày : 12/05/2023

8 về việc triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) - Từ ngày : 15/02/2023
- Đến ngày : 27/02/20239 V/v lấy ý kiến dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh - Từ ngày : 05/09/2022
- Đến ngày : 28/09/2022


10 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn. - Từ ngày : 22/06/2022
- Đến ngày : 28/09/2022


  2 3 4 5 6
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 542

Tháng này : 16040

Tổng truy cập : 13.458.359