Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Lấy ý kiến dự thảo

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng - Từ ngày : 07/06/2018
- Đến ngày : 17/06/2018

2 V/v góp Dự thảo Nghị quyết phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan hành chính, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 10/05/2018
- Đến ngày : 14/06/2018


3 V/v góp Dự thảo Nghị quyết phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan hành chính, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 10/05/2018
- Đến ngày : 14/06/2018


4 V/v góp ý tài sản công - Từ ngày : 10/05/2018
- Đến ngày : 14/06/2018


5 V/v góp Dự thảo Nghị quyết phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan hành chính, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh (Lần 2) - Từ ngày : 10/05/2018
- Đến ngày : 14/06/2018

6 V/v góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UB MTTQ tỉnh, Ban tư vấn thuộc UB MTTQ VN cấp huyện. - Từ ngày : 06/06/2018
- Đến ngày : 12/06/2018


7 DANH MỤC MUA SẮM TẬP TRUNG (Theo Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 và Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 ) - Từ ngày : 24/05/2018
- Đến ngày : 28/05/2018


8 V/v cho ý kiến thay thay thế Quyết định 2229/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh - Từ ngày : 24/05/2018
- Đến ngày : 28/05/2018

9 V/v góp Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 28/05/2017
- Đến ngày : 15/05/2018


10 V/v xin ý kiến để thực hiện Văn bản số 1548/UBND-XD ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh - Từ ngày : 09/04/2018
- Đến ngày : 11/04/2018


  1 2