Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Chính sách, ưu đãi, hỗ trợ đầu tưSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2377/QĐ-UBND 28/07/2020 Thực hiện Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng chống dịch Covid 19
2 214/NQ-HĐND 10/07/2020 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid 19
3 08/02/2020 Bộ cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4 3444/QĐ-UBND 01/01/2020 Quyết định ban hành chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2024 và những năm tiếp theo
5 1524/STC-NS 27/04/2018 V/v ưu đãi đầu tư dự án thí điểm Nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh năm 2018
6 70/2014/QĐ-UBND 20/10/2014 Một số cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
7 70/2014/QĐ-UBND 20/10/2014 Ban hành Quy định một số cơ chế khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
8 71/2013/QĐ-HĐND 18/12/2013 Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu CNTT tập trung Hà Tĩnh năm 2018
9 07/2012//QĐ-UBND 21/03/2012 Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2017