Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Chính sách, ưu đãi, hỗ trợ đầu tưSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1524/STC-NS 27/04/2018 V/v ưu đãi đầu tư dự án thí điểm Nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh năm 2018
2 70/2014/QĐ-UBND 20/10/2014 Một số cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
3 70/2014/QĐ-UBND 20/10/2014 Ban hành Quy định một số cơ chế khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
4 71/2013/QĐ-HĐND 18/12/2013 Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu CNTT tập trung Hà Tĩnh năm 2018
5 07/2012//QĐ-UBND 21/03/2012 Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2017