Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/VB Công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2022 Văn phòng Sở Tài chính 2022 TT90 223/QĐ-STC 18/01/2022 File số liệu
2 Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 Văn phòng Sở Tài chính 2021 TT90 2683/QĐ-STC 23/07/2021 File số liệu
3 Dự toán thu chi và phân bổ ngân sách năm 2021 2021 4368/QĐ-UBND 23/12/2020 File số liệu
4 Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 Văn phòng Sở Tài chính 2020 TT90 2671/QĐ-STC 16/07/2020 File số liệu
5 Dự toán NSNN năm 2020 2020 71/CK-NSNN 698/QĐ-UBND 02/03/2020 File số liệu
6 Quyết toán Thu ngân sách nhà nước năm 2018 2018 63/CK-NSNN QĐ - UBND 25/09/2019 File số liệu
7 Quyết toán Chi ngân sách nhà nước năm 2018 2018 64/CK-NSNN QĐ - UBND 25/09/2019 File số liệu
8 Báo cáo thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 2019 60/CK-NSNN 2581/STC-NS 09/07/2019 File số liệu
9 Dự toán Thu ngân sách nhà nước năm 2019 2019 63/CK-NSNN QĐ - UBND 09/04/2019 File số liệu
10 Cân đối ngân sách nhà nước năm 2019 2019 62/CK-NSNN QĐ - UBND 09/04/2019 File số liệu
11 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019 2019 37/CK-NSNN QĐ - UBND 28/03/2019 File số liệu
12 Cân đối nguồn thu chi ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện năm 2019 2019 47/CK - NSNN QĐ - UBND 28/03/2019 File số liệu
13 Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 2019 2019 40/CK - NSNN QĐ - UBND 28/03/2019 File số liệu
14 Dự toán Thu bổ sung và dự toán Chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2019 2019 77/CK-NSNN QĐ - UBND 28/03/2019 File số liệu
15 Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2019 33/CK - NSNN QĐ - UBND 28/03/2019 File số liệu
16 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019 2019 51/CK-NSNN QĐ - UBND 28/03/2019 File số liệu
17 Dự toán Chi ngân sách Địa phương, cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019 2019 49/CK - NSNN QĐ - UBND 28/03/2019 File số liệu
18 Dự toán Chi ngân sách nhà nước năm 2018 2018 50/CK-NSNN 3838/QĐ-UBND 20/12/2017 File số liệu
19 Dự Toán chi các đơn vị quản lý hành chính cấp tỉnh năm 2018 2018 39/CK-NSNN 3838/QĐ-UBND 20/12/2017 File số liệu
20 Dự toán Thu ngân sách nhà nước năm 2018 2018 48/CK - NSNN 3838/QĐ-UBND 20/12/2017 File số liệu
21 Dự Toán chi ngân sách sự nghiệp năm 2018 2018 49/CK - NSNN 3838/QĐ-UBND 20/12/2017 File số liệu
22 Dự Toán thu ngân sách cho các huyện, thị xã, thành phố năm 2018 2018 46/CK - NSNN 3838 20/12/2017 File số liệu
23 Dự toán Chi ngân sách cấp huyện năm 2018 2018 55/CK-NSNN 3838 20/12/2017 File số liệu
24 Dự toán Thu ngân sách Huyện xã năm 2018 2018 63/CK-NSNN 3838 20/12/2017 File số liệu
25 Dự toán chi sự nghiệp đào tạo năm 2018 2018 63/CK-NSNN 3838 20/12/2017 File số liệu
  2 3