Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/VB Công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công khai dự toán Ngân sách năm 2023 Văn phòng Sở Tài chính 2023 TT90 290/STC-QĐ 18/01/2023 File số liệu
2 Dự toán 2023 phê chuẩn HĐND tỉnh 2022 B46-B58 NQ 96/NQ-HĐND 16/12/2022 File số liệu
3 Dự toán 2023 trình HĐND tỉnh 2022 33-45 TT 495/TTr-UBND 14/12/2022 File số liệu
4 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi Năm 2022 2022 B49 TT 343. . 12/10/2022 File số liệu
5 Dự toán thu ngân sách nhà nước Năm 2022 2022 B48 TT343 10/10/2022 File số liệu
6 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện Năm 2022 2022 B47 TT343. 10/10/2022 File số liệu
7 Cân đối ngân sách địa phương Năm 2022 2022 B46 TT343, 10/10/2022 File số liệu
8 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực Năm 2022 2022 B52 TT343/ 10/10/2022 File số liệu
9 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện Năm 2022 2022 B55 TT-343 10/10/2022 File số liệu
10 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực Năm 2022 2022 B50 T.T340 10/10/2022 File số liệu
11 Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện Năm 2022 2022 B56 42/NQ-HĐND 10/10/2022 File số liệu
12 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương Năm 2022 2022 B54 41/NQ-HĐND 10/10/2022 File số liệu
13 Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2022 Văn phòng Sở Tài chính 2022 TT90 223/QĐ-STC 18/01/2022 File số liệu
14 Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện Năm 2022 2022 TT343 505/Tr-UBND 14/12/2021 File số liệu
15 Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 Văn phòng Sở Tài chính 2021 TT90 2683/QĐ-STC 23/07/2021 File số liệu
16 Dự toán thu chi và phân bổ ngân sách năm 2021 2021 4368/QĐ-UBND 23/12/2020 File số liệu
17 Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 Văn phòng Sở Tài chính 2020 TT90 2671/QĐ-STC 16/07/2020 File số liệu
18 Dự toán NSNN năm 2020 2020 71/CK-NSNN 698/QĐ-UBND 02/03/2020 File số liệu
19 Quyết toán Thu ngân sách nhà nước năm 2018 2018 63/CK-NSNN QĐ - UBND 25/09/2019 File số liệu
20 Quyết toán Chi ngân sách nhà nước năm 2018 2018 64/CK-NSNN QĐ - UBND 25/09/2019 File số liệu
21 Báo cáo thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 2019 60/CK-NSNN 2581/STC-NS 09/07/2019 File số liệu
22 Dự toán Thu ngân sách nhà nước năm 2019 2019 63/CK-NSNN QĐ - UBND 09/04/2019 File số liệu
23 Cân đối ngân sách nhà nước năm 2019 2019 62/CK-NSNN QĐ - UBND 09/04/2019 File số liệu
24 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019 2019 37/CK-NSNN QĐ - UBND 28/03/2019 File số liệu
25 Cân đối nguồn thu chi ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện năm 2019 2019 47/CK - NSNN QĐ - UBND 28/03/2019 File số liệu
26 Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 2019 2019 40/CK - NSNN QĐ - UBND 28/03/2019 File số liệu
27 Dự toán Thu bổ sung và dự toán Chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2019 2019 77/CK-NSNN QĐ - UBND 28/03/2019 File số liệu
28 Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2019 33/CK - NSNN QĐ - UBND 28/03/2019 File số liệu
29 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019 2019 51/CK-NSNN QĐ - UBND 28/03/2019 File số liệu
30 Dự toán Chi ngân sách Địa phương, cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019 2019 49/CK - NSNN QĐ - UBND 28/03/2019 File số liệu
  2 3 4 5 6