Cổng thông tin iện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/VB Công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước Quý I/2024 2024 59/60/61/CK-NSNN TT343 - Bộ Tài chính 01/04/2024 File số liệu
2 Công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 2024 46-57/CK-NSNN 242/QĐ-UBND 23/01/2024 File số liệu
3 Phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 2024 33-58CK-NSNN NQ 142/NQ-HĐND 08/12/2023 File số liệu
4 Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách đợt 4 năm 2023 Văn phòng Sở Tài chính 2023 TT90 4895/QĐ-STC 13/11/2023 File số liệu
5 Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách đợt 3 năm 2023 Văn phòng Sở Tài chính 2023 TT90 4178/QĐ-STC 29/09/2023 File số liệu
6 Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách đợt 2 năm 2023 Văn phòng Sở Tài chính 2023 TT90 2787/QĐ-STC 04/07/2023 File số liệu
7 Công khai dự toán Ngân sách năm 2023 Văn phòng Sở Tài chính 2023 TT90 290/STC-QĐ 18/01/2023 File số liệu
8 Dự toán 2023 phê chuẩn HĐND tỉnh 2022 B46-B58 NQ 96/NQ-HĐND 16/12/2022 File số liệu
9 Dự toán 2023 trình HĐND tỉnh 2022 33-45 TT 495/TTr-UBND 14/12/2022 File số liệu
10 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi Năm 2022 2022 B49 TT 343. . 12/10/2022 File số liệu
11 Dự toán thu ngân sách nhà nước Năm 2022 2022 B48 TT343 10/10/2022 File số liệu
12 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện Năm 2022 2022 B47 TT343. 10/10/2022 File số liệu
13 Cân đối ngân sách địa phương Năm 2022 2022 B46 TT343, 10/10/2022 File số liệu
14 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực Năm 2022 2022 B52 TT343/ 10/10/2022 File số liệu
15 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện Năm 2022 2022 B55 TT-343 10/10/2022 File số liệu
16 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực Năm 2022 2022 B50 T.T340 10/10/2022 File số liệu
17 Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện Năm 2022 2022 B56 42/NQ-HĐND 10/10/2022 File số liệu
18 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương Năm 2022 2022 B54 41/NQ-HĐND 10/10/2022 File số liệu
19 Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2022 Văn phòng Sở Tài chính 2022 TT90 223/QĐ-STC 18/01/2022 File số liệu
20 Dự toán 2021 đã được HĐND tỉnh phê chuẩn 2021 33-58CK-NSNN TT343 - Bộ Tài chính 10/01/2022 File số liệu
21 Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện Năm 2022 2022 TT343 505/Tr-UBND 14/12/2021 File số liệu
22 Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 Văn phòng Sở Tài chính 2021 TT90 2683/QĐ-STC 23/07/2021 File số liệu
23 Dự toán thu chi và phân bổ ngân sách năm 2021 2021 4368/QĐ-UBND 23/12/2020 File số liệu
24 Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 Văn phòng Sở Tài chính 2020 TT90 2671/QĐ-STC 16/07/2020 File số liệu
25 Dự toán NSNN năm 2020 2020 71/CK-NSNN 698/QĐ-UBND 02/03/2020 File số liệu
26 Quyết toán Thu ngân sách nhà nước năm 2018 2018 63/CK-NSNN QĐ - UBND 25/09/2019 File số liệu
27 Quyết toán Chi ngân sách nhà nước năm 2018 2018 64/CK-NSNN QĐ - UBND 25/09/2019 File số liệu
28 Báo cáo thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 2019 60/CK-NSNN 2581/STC-NS 09/07/2019 File số liệu
29 Dự toán Thu ngân sách nhà nước năm 2019 2019 63/CK-NSNN QĐ - UBND 09/04/2019 File số liệu
30 Cân đối ngân sách nhà nước năm 2019 2019 62/CK-NSNN QĐ - UBND 09/04/2019 File số liệu
  2 3 4 5 6