Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 3158/STC-GCS 26/08/2019 V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và máy móc, thiết bị, tài sản khác tại trụ sở làm việc khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã
2 2785/QĐ-STC 24/07/2019 V/v kiện toàn Ban Biên tập và Tổ thường trực Cổng Thông tin điện tử Sở Tài chính
3 899/STC-VP 25/03/2019 Báo cáo thực hiện chương trinh khung UBND tỉnh
4 04/03/2019 Hướng dẫn truy cập vào hệ thống cấp mã số QHNS mức độ 4
5 1617/QĐ-STC 10/06/2015 Quyết định về việc kiện toàn cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tài chính