Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2785/QĐ-STC 24/07/2019 V/v kiện toàn Ban Biên tập và Tổ thường trực Cổng Thông tin điện tử Sở Tài chính
2 982/QĐ-STC 28/03/2019 V/v nâng bậc lương cho công chức
3 899/STC-VP 25/03/2019 Báo cáo thực hiện chương trinh khung UBND tỉnh
4 04/03/2019 Hướng dẫn truy cập vào hệ thống cấp mã số QHNS mức độ 4
5 1617/QĐ-STC 10/06/2015 Quyết định về việc kiện toàn cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tài chính