Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/VB Công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Về việc công bố công khai quyết toán Ngân sách năm 2020 Văn phòng Sở Tài chính 2020 TT90 3254/QĐ-STC 18/08/2021 File số liệu
2 Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 2019 63/CK-NSNN QĐ-UBND 03/12/2020 File số liệu
3 Về việc công bố công khai quyết toán Ngân sách năm 2019 Văn phòng Sở Tài chính 2019 TT90 3350/QĐ-UBND 07/09/2020 File số liệu
4 Quyết toán Ngân sách Văn phòng Sở năm 2019 2019 3031/TB-STC 12/08/2020 File số liệu
5 Quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 2018 61/CK-NSNN 699/QĐ-UBND 02/03/2020 File số liệu
6 Quyết toán Chi ngân sách nhà nước năm 2017 2017 64/CK-NSNN 1054/QĐ-UBND 10/04/2019 File số liệu
7 Quyết toán Thu ngân sách nhà nước năm 2017 2017 63/CK-NSNN 1054/QĐ-UBND 10/04/2019 File số liệu
8 Quyết toán Cân đối ngân sách nhà nước năm 2017 2017 62/CK-NSNN 1054/QĐ-UBND 10/04/2019 File số liệu
9 Quyết toán Chi ngân sách theo từng cơ quan đơn vị năm 2017 2017 66/CK-NSNN 1054/QĐ-UBND 10/04/2019 File số liệu
10 Quyết toán Chi ngân sách Chương trình MTQG năm 2017 2017 68/CK-NSNN 1054/QĐ-UBND 10/04/2019 File số liệu
11 Quyết toán Chi bổ sung ngân sách cấp tỉnh và huyện năm 2017 2017 67/CK-NSNN 1054/QĐ-UBND 10/04/2019 File số liệu
12 Quyết toán Thu - Chi ngân sách nhà nước Sở Tài chính năm 2018 2018 61/CK-NSNN 3698/QĐ-UBND 27/12/2018 File số liệu
13 Quyết toán Ngân sách Văn phòng Sở năm 2017 2017 2850/TB-STC 25/07/2018 File số liệu
  2 3