Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/VB Công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Quyết toán Chi ngân sách nhà nước năm 2017 2017 64/CK-NSNN 1054/QĐ-UBND 10/04/2019 File excel số liệu
2 Quyết toán Thu ngân sách nhà nước năm 2017 2017 63/CK-NSNN 1054/QĐ-UBND 10/04/2019 File excel số liệu
3 Quyết toán Cân đối ngân sách nhà nước năm 2017 2017 62/CK-NSNN 1054/QĐ-UBND 10/04/2019 File excel số liệu
4 Quyết toán Chi ngân sách theo từng cơ quan đơn vị năm 2017 2017 66/CK-NSNN 1054/QĐ-UBND 10/04/2019 File excel số liệu
5 Quyết toán Chi ngân sách Chương trình MTQG năm 2017 2017 68/CK-NSNN 1054/QĐ-UBND 10/04/2019 File excel số liệu
6 Quyết toán Chi bổ sung ngân sách cấp tỉnh và huyện năm 2017 2017 67/CK-NSNN 1054/QĐ-UBND 10/04/2019 File excel số liệu