Cổng thông tin iện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/VB Công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Báo cáo kiểm toán năm 2023 2023 172/KTNN-TH 13/10/2023 File số liệu