Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2022, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2022-2024

Đăng ngày 15-08-2021 10:47
60 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024. Thông tư gồm 4 chương và 21 điều, tập trung vào một số nội dung chính như: đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2021; xây dựng dự toán năm 2022; xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương; xây dựng kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2022-2024.

Theo cổng Mof.gov.vn
. . . . .