Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Hà Tĩnh xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, nền nếp

Đăng ngày 05-09-2021 14:13
19 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quan tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng vũ trang là nhiệm vụ quan trọng, luôn được Hà Tĩnh quan tâm thực hiện.

Theo baohatinh.vn, Cổng thông tin điện tử tỉnh
. . . . .