Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2021, kế hoạch tài chính – NSNN năm 2021-2023

Đăng ngày 15-08-2020 07:10
186 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2020 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 (sau đây gọi tắt là Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán).

Theo cổng Mof.gov.vn
. . . . .