Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạchSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 4269/KH-STC 31/10/2019 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở Tài chính năm 2020
2 129/KH-STC 10/01/2019 Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019
3 4739/KH-STC 23/11/2018 Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019
4 192/KH-UBND 11/06/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trong năm 2018
5 131/KH-UBND 19/04/2018 KẾ HOẠCH131 - Thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch
6 121/KH-UBND 10/04/2018 Kế hoạch chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018 - 2021
7 377/QĐ-BTC 22/03/2018 Quyết định số 377/QĐ-BTC ngày 22/03/2018 về việc ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/06/2017 của Chính phủ
8 433/KH-UBND 22/12/2017 Kế hoạch CCHC năm 2018 của UBND tỉnh
9 425/KH-UBND 18/12/2017 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
10 394/KH-UBND 04/12/2017 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
11 1740/QĐ-UBND 24/06/2016 Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020
12 153/2015/NQ-HĐND 12/12/2015 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
  2 3