Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Báo cáo - Thống kêSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 3228/STC-VP 26/08/2020 V/v báo cáo tiến độ thực hiện chương trình khung UBND tỉnh
2 2803/STC-VP 27/07/2020 V/v báo cáo tiến độ thực hiện chương trình khung
3 2354/STC-VP 25/06/2020 V/v báo cáo tiến độ thực hiện chương trình khung
4 2204/BC-STC 16/06/2020 Báo cáo tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
5 1859/STC-VP 25/05/2020 V/v báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình khung của UBND tỉnh tháng 5/2020
6 1479/BC-STC 27/04/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 4 năm 2020
7 1478/STC-VP 27/04/2020 Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình khung tháng 4 năm 2020
8 962/BC-STC 24/03/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Quý I/2020
9 961/STC-VP 24/03/2020 Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình khung năm 2020
10 564/BC-STC 25/02/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 1, 2 năm 2020
11 558/STC-VP 25/02/2020 V/v báo cáo tiến độ chương trình khung tháng 2 năm 2020
12 392/STC-VP 12/02/2020 V/v báo cáo thực hiện chuyên trách CNTT
13 4701/BC-STC 25/11/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 11 năm 2019
14 4702/STC-VP 25/11/2019 V/v báo cáo tiến độ chương trình khung tháng 11 năm 2019
15 4151/STC-VP 24/10/2019 v/v báo cáo tiến độ thực hiện chương trình khung tháng 10 năm 2019
16 4150/BC-STC 24/10/2019 Báo cáo tình hinh thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 10 năm 2019
17 3590/BC-STC 25/09/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý III năm 2019
18 3589/STC-VP 25/09/2019 Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ chương trình khung quý III năm 2019
19 3161/BC-STC 26/08/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 8/2019
20 3162/STC-VP 26/08/2019 V/v báo cáo tiến độ thực hiện chương trình khung của UBND tỉnh
21 2801/STC-VP 25/07/2019 V/v báo cáo tiến độ thực hiện chương trình khung UBND tỉnh tháng 7 năm 2019
22 2786/BC-STC 24/07/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 7/2019
23 2733/BC-STC 19/07/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách 6 tháng đầu năm; kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
24 08/07/2019 Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018; xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2019 - 2021
25 2314/BC-STC 24/06/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý II năm 2019
26 2313/STC-VP 24/06/2019 V/v báo cáo tiến độ thực hiện chương trình khung UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019
27 2181/BC-STC 18/06/2019 Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
28 2155/BC-STC 14/06/2019 Báo cáo kết quả tổ chức ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở Tài chính 6 tháng đầu năm 2019
29 1379/STC-VP 25/04/2019 V/v báo cáo tiến độ thực hiện chương trình khung của UBND tỉnh
30 671/STC-NS 09/12/2018 Báo cáo số liệu vay nợ năm 2017
  2 3 4 5 6