Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Báo cáo - Thống kêSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 08/07/2019 Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018; xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2019 - 2021
2 2314/BC-STC 24/06/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý II năm 2019
3 2313/STC-VP 24/06/2019 V/v báo cáo tiến độ thực hiện chương trình khung UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019
4 2181/BC-STC 18/06/2019 Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
5 2155/BC-STC 14/06/2019 Báo cáo kết quả tổ chức ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở Tài chính 6 tháng đầu năm 2019
6 1379/STC-VP 25/04/2019 V/v báo cáo tiến độ thực hiện chương trình khung của UBND tỉnh
7 671/STC-NS 09/12/2018 Báo cáo số liệu vay nợ năm 2017
8 3460 /BC-STC 07/09/2018 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm 2018
9 2028/STC-NSHX 29/05/2018 V/v báo cáo giải ngân nguồn vốn Ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2018
10 1529 /STC-NS 27/04/2018 Báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội từ năm 2017 trở về trước
11 1503/STC-NS 26/04/2018 Báo cáo kế hoạch tài chính 3 năm 2018 - 2020
12 1197/BC-STC 11/04/2018 Báo cáo thực hiện kết luận 50-KL/TW, ngày 29/6/2009 của Bộ Chính trị
13 1069/STC-NS 27/03/2018 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2018
14 709/STC-NS 13/02/2018 V/v báo cáo tình hình trong dịp Tết Mậu Tuất 2018
15 458/STC-NS 29/01/2018 Báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
16 25/07/2017 BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
17 101/BC-STC 10/01/2017 BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NĂM 2016; MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2017
18 2088/BC-STC 08/07/2016 BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
19 4004/BC-STC 23/12/2015 BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NĂM 2015; MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2016
20 2256/BC-STC 27/07/2015 BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015
21 180 /BC-STC 19/01/2015 BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NĂM 2014 MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2015
22 1830 /BC-STC 25/07/2014 BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014
23 245/BC-UBND 27/06/2014 BÁO CÁO THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014
  2 3