Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/VB Công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Tình hình thực hiện thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 2018 60/CK-NSNN 228/BC - UBND 09/07/2018 File số liệu
2 Tình hình thực hiện Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 2018 61/CK-NSNN 228/BC - UBND 09/07/2018 File số liệu
3 Danh mục dự án bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng tiền sử dụng đất năm 2018 2018 145/TB-STC 12/01/2018 File số liệu