Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/VB Công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2021 Văn phòng Sở Tài chính 2021 TT90 165/QĐ-STC 16/01/2021 File số liệu
2 Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước Quý III năm 2020 2020 61/CK-NSNN 3727/STC-BC 03/10/2020 File số liệu
3 V/v Báo cáo thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 2020 2129/STC-NS 10/06/2020 File số liệu
4 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Quý I/2020 2020 962/BC-STC 24/03/2020 File số liệu
5 Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2020 Văn phòng Sở Tài chính 2020 TT90 210/QĐ-UBND 17/01/2020 File số liệu
6 Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 Văn phòng Sở Tài chính 2019 TT90 2733/QĐ-STC 19/07/2019 File số liệu
7 Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2019 Văn phòng Sở Tài chính 2019 TT90 143/QĐ-STC 10/01/2019 File số liệu
8 Tình hình thực hiện thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 2018 60/CK-NSNN 228/BC - UBND 09/07/2018 File số liệu
9 Tình hình thực hiện Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 2018 61/CK-NSNN 228/BC - UBND 09/07/2018 File số liệu
10 Danh mục dự án bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng tiền sử dụng đất năm 2018 2018 145/TB-STC 12/01/2018 File số liệu