Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2020-2022

Đăng ngày 12-08-2019 08:07
1559 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Theo Thông tư số 38/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025 thì việc lập, báo cáo, tổng hợp và trình kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022 được tiến hành đồng thời với quá trình lập dự toán NSNN năm 2020 và xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025. Yêu cầu trong lập kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022

Cổng BTC
. . . . .