Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin hoạt động của Sở

Ðánh giá hệ thống quản lý chất lýợng ISO 9001:2015 lần I nãm 2019

Đăng ngày 11-10-2019 06:48
102 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Để tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, chuẩn bị cho hoạt động công bố, công khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Sở Tài chính; sáng ngày 10/10/2019, vào lúc 08h00, Sở Tài chính tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý ISO 9001:2015 đối với các phòng, Trung tâm thuộc Sở với sự tham gia của đại diện ISO các phòng, Trung tâm TV&DVTCC.

. . . . .