Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Bộ Tài chính tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng

Đăng ngày 19-11-2019 07:31
145 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) quý III/2019 và 9 tháng đầu năm 2019 của Bộ Tài chính cho thấy, trong 9 tháng qua Bộ Tài chính luôn tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN. Kết quả cho thấy, trong thời gian qua, công tác PCTN của Bộ Tài chính đã có những chuyển biến tích cực trong hành động và nhận thức của cán bộ, công chức, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Ban hành đồng bộ các quy định

Cồng BTC
. . . . .