Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền năm 2019

Đăng ngày 16-01-2019 10:50
48 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định số 15/QĐ-BTC về việc “Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của Bộ Tài chính trong năm 2019”. Theo đó, nội dung và kế hoạch công tác thông tin tuyên truyền năm 2019 tập trung bám sát phương hướng, giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2019 của Bộ Tài chính.

Theo Tuệ Đắng - http://www.mof.gov.vn
. . . . .