Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Giới thiệu hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đăng ngày 02-09-2021 14:15
12 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hai cuốn sách tuyển chọn 180 bài phát biểu, bài viết, bài nói, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện chúc mừng quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2021.

Theo baohatinh.vn, Cổng thông tin điện tử tỉnh
. . . . .