Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ TÀI CHÍNH
STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Trịnh Văn Ngọc Giám đốc Ban Giám đốc 0913 071 314 ngoctv.stc@hatinh.gov.vn
2 Phùng Thị Nguyệt Phó Giám đốc Ban Giám đốc 0983 631 169 nguyetdautu@gmail.com
3 Nguyễn Quốc Hương Phó Giám đốc Ban Giám đốc 0914 328368
4 Phạm Chí Hiếu Phó Giám đốc Ban Giám đốc 0913 511 863 phamchihieustc@gmail.com
5 Trần Đình Sỹ Phó Giám đốc Ban Giám đốc 0912 385 646 tienststc@gmail.com
6 Hà Huy Tâm Chánh văn phòng Văn phòng 0913 294 536 huytamstc@gmail.com
7 Nguyễn Tiến Lộc Chánh Thanh Tra Thanh tra sở 0913294540 locstcht@gmail.com
8 Phạm Chí Hiếu Trưởng Phòng Phòng Ngân sách 0913 511 863 phamchihieustc@gmail.com
9 Nguyễn Văn Tuấn Trưởng Phòng Phòng Tài chính đầu tư 0984 489 999 vantuanstcht@gmail.com
10 Nguyễn Tân Mỹ Trưởng Phòng Phòng TCDN 0913 250 390 tanmystc@gmail.com
11 Trần Anh Quân Trưởng Phòng Phòng Giá-Công sản 0916 066 606 trananhquanstc@gmail.com
12 Phan Đăng Tuấn Trưởng Phòng Phòng HCSN 0912 057 945 tuantc6625@gmail.com
13 Lương Quang Diên Trưởng Phòng Phòng Huyện xã 0982 037 127 luongquangdien@gmail.com
14 Nguyễn Thị Kim Dung Phó phòng Phòng HCSN 0982 342 806 dungntk.stc@gmail.com
15 Nguyễn Thị Hồng Quang Phó phòng Phòng HCSN 0983 261 197 hongquangstc@gmail.com
16 Phan Thị Hồng Trang Phó phòng Phòng Huyện xã 0983 923 304 hongtrangstc@gmail.com
17 Võ Anh Đức Phó phòng Phòng Huyện xã 0976 678 399 ducstcht@gmail.com
18 Hồ Đức Đàn Phó phòng Phòng Ngân sách 0912 430 292 danstcht@gmail.com
19 Lê Thị Quỳnh Xuân Phó phòng Phòng Tài chính đầu tư 0912 355 264 lequynhxuanstc@gmail.com
20 Dương Đình Tuấn Phó Chánh Thanh Tra Thanh tra sở 0912 128 957 tuanhuongstc@gmail.com
21 Phạm Tất Thắng Phó phòng Phòng Tài chính đầu tư 0903 457 606 thangstchti@gmail.com
22 Trần Sỹ Hiền Phó Chánh Thanh Tra Thanh tra sở 0913 071 289 hienstcht@gmail.com
23 Nguyễn Thị Hường Phó phòng Phòng TCDN 0983 856 959 nguyenthihuong.stc@gmail.com
24 Dương Văn Thành Phó Chánh Thanh Tra Thanh tra sở 0912 344 247 thanhthanhtrastc@gmail.com
25 Hoàng Thị P. Lan Phó Chánh văn phòng Văn phòng 0982 250 797 hoangthiphuonglanstc@gmail.com
26 Trần Hậu Thụ Phó phòng Phòng TCDN 0913 071 390 tranhauthustc@gmail.com
27 Trần Thị Hải Tiến Phó phòng Phòng Tài chính đầu tư 0919 779 928 haitienstcht@gmail.com
28 Hồ Sỹ Hùng Phó Chánh văn phòng Văn phòng 0915 658 575 0982 260 776 hung260776@gmail.com
29 Lê Trung Phong Phó phòng Phòng Giá-Công sản 0918 293 268 letrungphongstc@gmail.com
30 Nguyễn Ngọc Thành Phó phòng Phòng Ngân sách 0911737768 thanhstchti@gmail.com
31 Nguyễn Thị Phương Phó phòng Phòng Ngân sách 0912 435 405 nguyenhongphuongkt@gmail.com
32 Lê Viết Cường Phó Giám đốc Trung tâm TCC 0911 323 999‬ vietcuongttdg@gmail.com
33 Nguyễn Thị Hải Yến Phó Giám đốc Trung tâm TCC 0912 411 619 nguyenhaiyen.stc@gmail.com
34 Hồ Thị Phúc Văn thư Văn phòng 0916 311 209 phucstc2011@gmai.com
35 Trần Thị Phương Thảo PT Văn thư Văn phòng 0918802292 thaotranstcht@gmail.com
36 Lê Thị Tố Nga Trung tâm TCC 0915 532 978 ngalinhstc@gmail.com
37 Trương Thị Bé Thương PT Văn thư Văn phòng 0943288839
Danh bạ điện thoại CBCC ngành Tài chính năm 2019: Tải file tại đây!