Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Kinh tế - Xã hội

Quyết liệt xử lý thu hồi nợ đọng thuế

Đăng ngày 05-03-2019 14:45
1082 Lượt xem
Xem cỡ chữ

“Xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế ngay trong năm 2018 xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước” là yêu cầu của Chính phủ đối với Bộ Tài chính và ngành Thuế tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngay từ đầu năm 2018, Bộ Tài chính đã quán triệt và chỉ đạo cơ quan thuế khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý nợ thuế, tuy nhiên, tình hình nợ đọng thuế vẫn là vấn đề đáng lưu tâm và để giải quyết triệt để cần sự vào cuộc không chỉ của riêng ngành Tài chính mà cần sự vào cuộc của cả chính quyền địa phương.

. . . . .