Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm 2018
15/11/2018 14:14

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ; ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo kịp thời việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực, bằng các chương trình hành động cụ thể, nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 8 tháng đầu năm đã có nhiều chuyển biến tích cực; trong đó, tình hình thực hiện công tác tài chính ngân sách được đánh giá cụ thể như sau:

  I. Kết quả đạt được

  1. Công tác tham gia tham mưu cơ chế chính sách tài chính:

- Về lĩnh vực quản lý đất đai, tài sản nhà nước: Đã tham mưu UBND tỉnh Ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018; thẩm định Bảng giá đất bổ sung, điều chỉnh năm (2015-2019); tham mưu phương án đánh giá, xác định giá trị tài sản khu đất thu hồi trên địa bàn.

- Về chính sách hỗ trợ phát triển: Đã tham mưu cơ chế khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh tế trên địa bàn; Chính sách phát triển du lịch đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 - 2020; Chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã đến năm 2020; Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

          2. Công tác phân bổ, giao dự toán ngân sách năm 2018:

          Sau khi có Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018; theo đó, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết địnhvà hướng dẫn một số nội dung cơ bản về tổ chức quản lý, điều hành và thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2018 để các ngành, các cấp, các Chủ đầu tư triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo công khai, đúng quy định.

Các chỉ tiêu giao thu cơ bản đều bằng và vượt dự toán tỉnh giao, nguyên nhân tăng là do HĐND cấp huyện giao tăng một số chỉ tiêu giao thu, trong đó:

- Tiền sử dụng đất: Tăng 137,28 tỷ đồng (tăng 11%); trong đó, một số huyện giao tăng cao, gồm: Huyện Thạch Hà 50 tỷ đồng, Nghi Xuân 23,78 tỷ đồng, Huyện Kỳ Anh 19 tỷ đồng, TP Hà Tĩnh 18 tỷ đồng, Lộc Hà 10 tỷ đồng…

- Thu khác ngân sách: Tăng 14,162 tỷ đồng (29%); trong đó, một số huyện tăng cao: Can Lộc 7 tỷ đồng, Lộc Hà 4,892 tỷ đồng, TX Kỳ Anh 1,77 tỷ đồng…

- Các huyện giao tăng thu cao, gồm: Thạch Hà 50 tỷ đồng, Nghi Xuân 25 tỷ đồng, Huyện Kỳ Anh 19 tỷ đồng, TP Hà Tĩnh 18 tỷ đồng, Lộc Hà 14,892 tỷ đồng, Can Lộc 7 tỷ đồng...

  3. Kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 8 tháng:

  a. Về thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 31/8/2018 đạt 7.918 tỷ đồng, bằng 93% dự toán trung ương giao, bằng 84% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó:

- Thu nội địa đạt 3.972 tỷ đồng, bằng 73% dự toán trung ương giao, bằng 66% dự toán HĐND tỉnh giao; một số khoản thu cụ thể như sau:

+ Thu từ nền kinh tế quốc doanh đạt 796,6 tỷ đồng, bằng 64% dự toán TW giao và bằng 60% dự toán tỉnh giao.

+ Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 884 tỷ đồng, bằng 84% dự toán TW giao và bằng 75% dự toán tỉnh giao.

+ Thu từ thuế bảo vệ môi trường đạt 369 tỷ đồng, bằng 63% dự toán TW giao, bằng 61% dự toán tỉnh giao.

+ Thu từ tiền sử dụng đất đạt 864 tỷ đồng, bằng 96% dự toán TW giao và bằng 72% dự toán tỉnh giao (trong đó: phần ngân sách tỉnh hưởng đạt 119 tỷ đồng, bằng 39,6% dự toán tỉnh giao).

+ Thu từ xổ số kiến thiết đạt 6,9 tỷ đồng, bằng 53% dự toán TW và tỉnh giao.

- Thuế XNK đạt 3.918 tỷ đồng, bằng 126% dự toán trung ương giao, bằng 115% dự toán HĐND tỉnh giao.

* Tại các huyện, thành phố thị xã: Thu nội địa đạt 1,652 tỷ đồng đạt 67% dự toán tỉnh giao; trong đó tỷ lệ  khối huyện xã  được hưởng 72% dự toán, các chỉ tiêu thu cụ thể:

- Thu Quốc doanh đạt 15,597 triệu đồng, bằng 25% dự toán tỉnh giao;

- Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 25,742 triệu đồng, bằng 86% dự toán tỉnh giao;

 - Thu ngoài quốc doanh đạt 322,668 triệu đồng, bằng 64% dự toán tỉnh giao;

- Lệ phí trước bạ đạt 190,993 triệu đồng, bằng 69% dự toán tỉnh giao;

- Phí, lệ phí đạt 33,429 triệu đồng, bằng 66% dự toán tỉnh giao,

- Thuế thu nhập cá nhân đạt 56,775 triệu đồng, bằng 63% dự toán tỉnh giao;

- Thuế phi nông nghiệp đạt 10,003 triệu đồng, bằng 100% dự toán tỉnh giao;

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 6,164 triệu đồng, bằng 13% dự toán tỉnh giao.

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 59,544 triệu đồng, bằng 52% dự toán tỉnh giao;

- Thu tiền sử dụng đất đạt 850,513 triệu đồng, bằng 71% dự toán tỉnh giao;

- Thu khác ngân sách đạt 49,186 triệu đồng, bằng 100% dự toán tỉnh giao (trong đó thu phạt vi phạm an toàn giao thông đạt 26,646 triệu đồng, bằng 94% dự toán tỉnh giao);

- Thu tại xã và các khoản thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác đạt 31,910 triệu đồng, bằng 82% dự toán tỉnh giao.

Nếu loại trừ chỉ tiêu thu tiền cấp quyền sử dụng đất thì thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác 8 tháng khối huyện xã đạt 802,011 triệu đồng, bằng 63% so với dự toán tỉnh giao. Trong đó các địa phương đạt khá như: huyện Nghi Xuân đạt 75%, Kỳ Anh đạt 74%, Hương Sơn đạt 74%, Can Lộc đạt 74%, TP Hà Tĩnh đạt 69%; Các huyện đạt thấp như: TX Kỳ Anh đạt 47%, Vũ Quang đạt 54%, TX Hồng Lĩnh đạt 58%.

b. Về chi ngân sách:

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm ...

Đính kèm