V/v phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Tài chính
07/11/2018 15:11

                       

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ TÀI CHÍNH

 

Số: 4464 /QĐ-STC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 


Hà Tĩnh, ngày   06   tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công nhiệm vụ công tác của

Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Tài chính

 

 GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

 

                  

Căn cứ Quyết định 30/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính;

          Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ các Quyết định số 706-QĐ/TU ngày 28/9/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc điều động, giới thiệu để bổ nhiệm cán bộ; Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc bổ nhiệm cán bộ;

Trên cơ sở kết luận cuộc họp Ban Giám đốc Sở;

          Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở:

1. Giám đốc Sở thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định tại Quyết định 30/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của Sở, các Phó Giám đốc, các Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ tài chính công; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, phức tạp, những vấn đề có tính chiến lược, dài hạn trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính.

Giám đốc Sở phân công các Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Giám đốc trong từng lĩnh vực công tác của Sở.

2. Phó Giám đốc Sở làm nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc; kịp thời báo cáo, xin ý kiến của Giám đốc những công việc quan trọng, cần thiết. Những công việc liên quan đến các Phó Giám đốc khác thì chủ động cùng phối hợp giải quyết; trường hợp có ý kiến khác nhau thì Phó Giám đốc đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Giám đốc. Trong trường hợp cần thiết, hoặc khi Phó Giám đốc vắng mặt thì Giám đốc trực tiếp xử lý hoặc phân công Phó Giám đốc khác xử lý các công việc đã phân công cho Phó Giám đốc đó.

3. Trong phạm vi các lĩnh vực được phân công, Phó Giám đốc có trách nhiệm và quyền hạn thay mặt Giám đốc:

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thuộc nhiệm vụ của Sở theo phân công các phòng thuộc sở thực hiện kịp thời.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và các nhiệm vụ của sở. Chủ trì xử lý những vấn đề cần phải họp liên ngành và xem xét, xử lý những kiến nghị, đề xuất của đơn vị trong lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi, chỉ đạo xử lý những vấn đề về công tác các phòng, trung tâm theo lĩnh vực được phân công.

4. Khi Giám đốc vắng mặt, Giám đốc ủy nhiệm Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc điều hành công tác của Sở.

5. Căn cứ tình hình thực tế, Giám đốc xem xét, điều chỉnh việc phân công công việc của Giám đốc, Phó Giám đốc để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của Sở,

6. Ngoài ra, Giám đốc, các Phó Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ và tham gia các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh ủy.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc:

          1. Đồng chí Hà Văn Trọng - Giám đốc Sở:

- Phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo điều hành một số lĩnh vực: Quản lý Quỹ Ngân sách; công tác phòng chống tham nhũng, tổ chức và cán bộ; chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật cơ quan; Công tác Cải cách hành chính; công tác thanh tra tài chính; tham gia một số ban chỉ đạo của tỉnh và nhiệm vụ đột xuất khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.  

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Ngân sách, thanh tra sở           

2. Đồng chí Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc:

- Thay mặt Giám đốc điều hành công việc chung của Sở khi Giám đốc ủy quyền; Chủ tài khoản Văn phòng cơ quan và chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành lĩnh vực: Quản lý Ngân sách huyện, xã; nội vụ cơ quan, Hội đồng Khoa học của Sở; tham gia một số ban chỉ đạo của tỉnh và các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Giám đốc Sở giao.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Ngân sách huyện xã, Văn Phòng Sở.           

3. Đồng chí Phùng Thị Nguyệt - Phó Giám đốc:

          - Chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành lĩnh vực: Quản lý Tài chính đầu tư và Hành chính sự nghiệp; công tác Tin học của Sở; tham gia một số ban chỉ đạo của tỉnh và các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Giám đốc Sở giao.

          - Trực tiếp phụ trách: Phòng Tài chính đầu tư, Phòng Hành chính sự nghiệp.

4. Đồng chí Trần Đình Sỹ - Phó Giám đốc:

Chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành lĩnh vực: Quản lý Tài chính doanh nghiệp,  quản lý giá và tài sản công, công tác đền bù GPMB của tỉnh; tham gia một số ban chỉ đạo của tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Giám đốc Sở giao.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Giá - Công sản, phòng Tài chính doanh nghiêp.

5. Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Phó Giám đốc sở - Giám đốc Quỹ ĐTPT tỉnh:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo lĩnh vực: Qũy đầu tư phát triển tỉnh theo quy định hiện hành và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Giám đốc Sở giao.

- Trực tiếp phụ trách: Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính công.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Thông báo số 931/STC-VP ngày 30/4/2014 và văn bản số 1160/STC-VP ngày 23/5/2014 của Giám đốc Sở về phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở.

          Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Sở, lãnh đạo Trung tâm tư vấn dịch vụ tài chính công và các Đồng chí có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Đính kèm