V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 5 năm 2018
22/10/2018 15:17

SỞ TÀI CHÍNH HÀ TĨNH

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÔNG

Số: 189/TrTTCC-MSTT

V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 5 năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

 

 

              Kính gửi:

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

                    - UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

Thực hiện Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 tại Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn số 15/HD-STC ngày 03/01/2018 của Sở Tài chính về việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Để tổ chức thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 5 năm 2018, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công (Trung tâm) trực thuộc Sở Tài chính kính đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã có nhu cầu mua sắm tài sản, thực hiện các nội dung sau:

1. Về danh mục tài sản mua sắm tập trung được quy định tại Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã có nhu cầu mua sắm đăng ký theo mã tài sản tại (Phụ lục số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 đính kèm), tổng hợp theo Mẫu số 01a/TH/MSTT kèm theo.

Các phụ lục và biểu mẫu được gửi cho các đơn vị nêu trên qua hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử; đồng thời đăng tải tại http://sotaichinh.hatinh.gov.vn mục thông báo.

3. Đối với tài sản, thiết bị phục vụ hoạt động dùng chung, chuyên dùng ngoài nội dung đăng ký theo (Phụ lục số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 đính kèm) các đơn vị phải đề xuất cụ thể, cấu hình, thông số kỹ thuật, mô tả sản phẩm…Trường hợp không đăng ký cụ thể hoặc không cung cấp đầy đủ cấu hình, thông số kỹ thuật thì Trung tâm không đủ cơ sở thực hiện mua sắm tập trung theo quy định; đơn vị phải tự chịu trách nhiệm.

4. Nội dung chủ yếu của văn bản đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung bao gồm:

a) Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản sau khi hoàn thành việc mua sắm;

b) Chủng loại, số lượng tài sản mua sắm tập trung;

c) Dự toán, nguồn vốn thực hiện mua sắm tập trung và phương thức thanh toán;

- Về nguồn vốn thực hiện mua sắm tập trung:

+ Nguồn ngân sách Nhà nước: Ghi rõ số Quyết định bố trí nguồn vốn mua sắm, số tiền (photocopy các quyết định kèm theo).

+ Nguồn hợp pháp khác: Ghi rõ các ngồn hợp pháp khác và có cam kết khả năng thanh toán.

- Dự kiến thời gian, địa điểm giao, nhận tài sản sau khi hoàn thành mua sắm và đề xuất khác (nếu có).

5. Đối với các tài sản, thiết bị không thuộc danh mục mua sắm tập trung tại Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị đơn vị trực tiếp thực hiện mua sắm theo quy định.

6. Hồ sơ, văn bản đăng ký gửi về Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công, địa chỉ: Số 01, đường Cao Thắng, thành phố Hà Tĩnh (Tầng 5, Sở Tài chính); đồng thời gửi bản mềm qua: guinhanvb.hatinh.gov.vn, đơn vị Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công trước ngày 01/11/2018 để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình mua sắm tập trung. Nếu quá thời hạn này các đơn vị, địa phương không gửi về Trung tâm thì coi như không đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung đợt 5 năm 2018.

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công kính đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã có nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung quan tâm, phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

 

(báo cáo)   

- Ủy ban nhân dân tỉnh;      

 

- Sở Tài chính;               

- Phó Giám đốc STC (phụ trách);

- Các Phó Giám đốc TrTTCC;

- Lưu VT, HSĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Lê Viết Cường

 

 

 

 

Đính kèm