Thông bán của Bam Giám đốc Sở về việc thực hiện xử lý văn bản trên hệ thống TD-OFFICE
22/10/2018 09:41

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành giải quyết công việc, xử lý kịp thời các nhiệm vụ được giao, xây dựng nền hành chính điện tử hiện đại, tiết kiệm ngân sách; Ban Giám đốc Sở yêu cầu:

1. Văn phòng Sở thực hiện tham mưu luân chuyển toàn bộ văn bản đến trên hệ thống TD-OFFICE để Ban Giám đốc phân công (trừ văn bản đóng dấu mật thì trực tiếp trình Ban Giám đốc phê duyệt).

2. Ban Giám đốc xem xét, duyệt phân công nhiệm vụ cho các phòng thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Trưởng các phòng thường xuyên vào mạng để xử lý kịp thời các văn bản đến, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc việc xử lý chậm các văn bản. Trường hợp có vướng mắc đề nghị Trưởng các phòng trao đổi với Chánh Văn phòng để báo cáo Ban Giám đốc xem xét, xử lý.

4. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng xử lý hằng ngày và tổng hợp kết quả xử lý của các phòng báo cáo Ban Giám đốc theo định kỳ. Trường hợp cần thiết, Chánh Văn phòng Sở báo cáo thành viên Ban Giám đốc phụ trách mảng để chỉ đạo xử lý kịp thời.

5. Đối với văn bản đi: Thực hiện trình nội bộ trên TD-OFFICE từ soạn thảo đến khi Trưởng phòng thống nhất mới in trình ký Ban Giám đốc.

 

Đề nghị Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng và các cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

Đính kèm