Thông báo của Giám đốc Sở về việc phân công chuẩn bị báo cáo phục vụ giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện các nội dung chất vấn
15/10/2018 08:21

Thực hiện Văn bản số 6114/UBND-TH1 ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ  giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện các nội dung chất vấn; Để có cơ sở tổng hợp, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Ban Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Trên cơ sở các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII tai các Văn bản: số 3917/UBND-TH1 ngày 03/7/2018, số 7509/UBND-TH1 ngày 28/11/2017, số 7699/UBND-TH1 ngày 06/12/2017, số 4037/UBND-TH1 ngày 09/7/2018; các phòng NSHX, Giá CS chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri và thực hiện nội dung chất vấn theo Đề cương tại Văn bản số 292/HĐND-ĐGS ngày 26/9/2018 của HĐND tỉnh (Có các Văn bản gửi kèm); gửi Phòng Ngân sách trước ngày 15/10/2018 để tổng hợp.

2. Giao phòng Ngân sách chủ trì, phối hợp các phòng nêu trên tổng hợp chung, báo cáo Ban Giám đốc và UBND tỉnh trước ngày 16/10/2018.

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng triển khai thực hiện các nội dung trên.

Đề nghị các Trưởng phòng triển khai thực hiện kịp thời./.

 

Đính kèm