Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ tháng 10/2018
10/10/2018 16:53

Trên cơ sở tổng hợp đánh giá của Văn phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2018, đăng ký nhiệm vụ tháng 10/2018 của các phòng và nội dung chào cờ đầu tháng; Ban Giám đốc Sở thống nhất kết luận một số nội dung sau:

I. Về đánh giá công tác tháng 9/2018

Nhìn chung trong tháng 9, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, các phòng đã tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chuyên môn, các nhiệm vụ do UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao và phối hợp tốt với các ngành trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan; trong đó đã nỗ lực hoàn thành một số nhiệm trọng tâm như:

1/Kết quả đạt được:

         - Lĩnh vực quản lý điều hành ngân sách: Tổng hợp các nội dung về công tác điều hành ngân sách báo cáo ban Giám đốc để làm việc với lãnh đạo tỉnh; Soát xét, kiểm tra cụ thể nguồn kinh phí thực hiện Dự án nước Khu kinh tế Vũng Áng; đôn đốc, tổng hợp và giải trình các nội dung kiến nghị của KTNN liên quan đến điều hành ngân sách của tỉnh; hướng dẫn, tổng hợp quyết toán kinh phí sự cố môi trường; Tổng hợp báo cáo BGĐ tình hình quyết toán tại các đơn vị; Đôn đốc các ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự toán 2018;

- Lĩnh vực quản lý tài chính đầu tư: Rà soát tình hình quyết toán, tất toán tài khoản các dự án hoàn thành đối với huyện Đức Thọ, Can Lộc; công tác quyết toán dự án, công trình hoàn thành tại Trung tâm hành chính công của tỉnh đã tiếp nhận 9 hồ sơ và trả đúng hạn 9 hồ sơ.

- Lĩnh vực giá - công sản và quản lý doanh nghiệp: Triển khai tổng kết thi hành Luật Giá gửi UBND tỉnh và Bộ Tài chính; đôn đốc sắp xếp nhà, đất theo NĐ167, thẩm định giá đất cụ thể các dự án; xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động vì sự phát triển Doanh nghiệp nhân ngày Doanh nghiệp, Doanh nhân Việt nam 13/10;

- Công tác Văn phòng: Tổ chức giao ban định kỳ khối huyện xã; Tiếp nhận theo dõi đôn xử lý 1106 văn bản đến, xử lý đúng hạn các văn bản có hạn của UBND tỉnh, các ngành (107 văn bản), ban hành 313 văn bản đi.

- Trung tâm TVDVTCC: Phối hợp các phòng của Sở tổ chức tập huấn chế độ kế toán ngân sách huyện xã, hành chính sự nghiệp, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Luật quản lý tài sản công cho UBND các huyện, thị xã và thành phố tại Tại huyện Thạch Hà (260 học viên), Hương Sơn (190 học viên), thị xã Kỳ Anh (130 học viên); tổ chức đấu thầu thỏa thuận khung.

2/ Tồn tại hạn chế đó là:

- Một số CBCC chưa chú ý cập nhật xử lý văn bản, kiểm tra nhắc việc trên hệ thống phần mềm TD-OFFICE của Sở; một số nội dung cập nhật xử lý văn bản đến không rõ thông tin xử lý (chỉ ghi đã xử lý, không có nội dung đính kèm hoặc văn bản xử lý) gây khó khăn cho công tác tổng hợp;

- Công tác phối hợp giữa các phòng chưa được nhịp nhàng trong việc góp ý văn bản, thực hiện nhiệm vụ báo cáo, cung cấp số liệu liên quan đến một số phòng theo yêu cầu của Ban Giám đốc; một số nhiệm vụ theo văn bản của UBND tỉnh, sở ngành còn chậm (02 văn bản, trong có 01 văn bản đang xử lý quá hạn).

Đề nghị lãnh đạo các phòng quan tâm tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, sớm khắc phục các tồn tại nêu trên để hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ được giao.

  II. Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10/2018

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm ...

Đính kèm