V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Đề án theo Nghị quyết 18, 19
19/09/2018 15:24

Thực hiện Chương trình hành động số 920-CTr/TU ngày 31/01/2018, số 1011-CTr/TU ngày 03/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 178/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; Ban Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng và Lãnh đạo trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công thực hiện một số nội dung sau:

1. Nghiên cứu góp ý Dự thảo Đề án Sắp xếp tổ chức bộ máy Sở Tài chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18, 19 (Dự thảo Đề án gửi kèm trên nhắc việc phần mềm TD-Office) và gửi về Văn phòng Sở trước ngày 20/9/2018.

2. Giao Văn phòng Sở tổng hợp, hoàn thiện báo cáo Ban Giám đốc để tổ chức họp cán bộ cốt cán vào ngày 21/9/2018; trình Sở Nội vụ, UBND tỉnh, Tỉnh ủy trong tháng 9/2018.

Đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện./.

 

Đính kèm