Thông báo của Ban Giám đốc Sở về đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2018
13/09/2018 14:42

Trên cơ sở tổng hợp đánh giá của Văn phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2018, đăng ký nhiệm vụ tháng 9/2018 của các phòng và nội dung chào cờ đầu tháng; Ban Giám đốc Sở thống nhất kết luận một số nội dung sau:

I. Về đánh giá công tác tháng 8/2018

Nhìn chung trong tháng 8, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, các phòng đã tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chuyên môn, các nhiệm vụ do UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao và phối hợp nhịp nhàng với các ngành trong tổ chức tốt thực hiện các nhiệm vụ liên quan; trong đó đã nỗ lực hoàn thành một số nhiệm trọng tâm như:

Hoàn thành công tác đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021; Soát xét, giải trình để thống nhất kết luận Báo cáo kiểm toán NSĐP năm 2017 với cơ quan KTNN; Tổ chức thành công Hội thao Khối Tài chính - Kinh tế năm 2018 với vai trò trưởng khối; Tiếp tục triển khai kịp thời kế hoạch tập huấn chế độ, chính sách tài chính cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; Hoàn thành công tác kiểm tra, phúc tra các chính sách nông nghiệp, nông thôn, nông thôn mới; Tổ chức thành công Đoàn công tác các nhân chứng lịch sử góp ý bức phù điêu Dự án ấn loát trung bộ tại Hà Nội; Tiếp tục thẩm định giá đất cụ thể cho một số dự án đảm bảo kịp thời; Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường…  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại đó là: Một số nhiệm vụ đã đăng ký theo kế hoạch vẫn chưa hoàn thành; Chấp hành giờ giấc lao động ở một số cán bộ vẫn chưa nghiêm túc; Vai trò tham mưu một số phòng chưa thực sự chủ động; Công tác báo cáo, tổng hợp báo cáo theo yêu cầu chưa kịp thời, thiếu cụ thể. Đề nghị lãnh đạo các phòng quan tâm tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, sớm khắc phục các tồn tại nêu trên để hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

          II. Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2018

1. Trên cơ sở tiến độ thu ngân sách và dự toán được giao; khẩn trương rà soát lại các nhiệm vụ chi để có tham mưu điều hành ngân sách đảm bảo phù hợp, đúng quy định.

2. Tập trung đôn đốc các ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh và yêu cầu của Kiểm toán nhà nước.

3. Tăng cường công tác quyết toán, quản lý dự án đầu tư; nhất là các dự án tại Khu Kinh tế Vũng Áng.

4. Tăng cường công tác thanh tra, tập trung xử lý sau thanh tra.

5. Tổ chức tốt giao ban thường kỳ khối huyện xã.

6. Giao nhiệm vụ cụ thể tháng 9/2018 cho các Phòng, Trung tâm TV&DVTCC (Theo phụ biểu đính kèm).

 

Đề nghị Trưởng các phòng, Lãnh đạo Trung tâm TV&DVTCC nghiêm túc tổ chức thực hiện, thường xuyên báo cáo các đồng chí lãnh đạo phụ trách biết, chỉ đạo; Giao Văn phòng theo dõi, tổng hợp, thẩm định và định kỳ báo cáo cụ thể Ban Giám đốc xem xét./.

 

Đính kèm