Thông báo của Giám đốc Sở về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2018
10/08/2018 16:40

Trên cơ sở tổng hợp đánh giá của Văn phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2018, đăng ký nhiệm vụ tháng 8/2018 của các phòng và nội dung chào cờ đầu tháng; Ban Giám đốc Sở thống nhất kết luận một số nội dung sau:

I. Về đánh giá công tác tháng 7/2018

Trong tháng 7, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, các phòng đã tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đột xuất và thường xuyên; duy trì thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; cụ thể đã nỗ lực hoàn thành một số nhiệm trọng tâm như:

Hoàn thiện các tài liệu, số liệu phục vụ kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND tỉnh; Chuẩn bị các tài liệu, số liệu phục vụ công tác xây dựng dự toán năm 2019; Chuẩn bị các nội dung tham gia diễn tập KVPT tỉnh theo yêu cầu; Hoàn thành công tác phúc tra chính sách nông nghiệp trình UBND tỉnh; Tổng hợp biên chế, quỹ lương các đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2018, phục vụ công tác quản lý và cải cách tiền lương năm 2018; Tham gia góp ý chính sách khuyến khích hỗ trợ giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2019-2025, chính sách sắp xếp tinh giản, biên chế, tổ chức bộ máy ngành Y tế; Tổng hợp tình hình quyết toán, tất toán tài khoản các dự án hoàn thành, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thị xã Hồng Lĩnh; Quyết toán nguồn kinh phí bảo vệ rừng theo Quyết định 2242/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ; Tham mưu phương án đánh giá, xác định giá trị tài sản khu đất thu hồi trên địa bàn; Hướng dẫn, đôn đốc triển khai việc sắp xếp nhà đất;  Tổ chức họp lấy ý kiến và bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Sở; chuẩn bị các điều kiện Hội thao Khối thi đua kinh tế tổng hợp; Thực hiện tốt công tác đấu thầu và mua sắm tập trung.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại đó là: Công tác báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng chưa kịp thời, chưa quyết liệt triển khai các nhiệm vụ đã đăng ký (7 nhiệm vụ đã đăng ký chưa hoàn thành: HX: 2, GCS: 1, TT: 1, VP: 1, TTTCC: 2), một số văn bản phối hợp thực hiện với các ngành còn chậm.

Đề nghị các phòng nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại nêu trên, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; thực hiện gửi báo cáo về Văn phòng trước ngày 25 hàng tháng để kịp thời tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc tổ chức giao ban tháng.

          II. Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2018

1. Tập trung đánh giá thực hiện năm 2018; trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính, xây dựng dự toán năm 2019 trước ngày 10/8 để chuẩn bị báo cáo làm việc với Bộ Tài chính chiều ngày 14/8/2018.

2. Tham mưu phương án bố trí nguồn kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm theo chủ trương của tỉnh và các chế độ, chính sách tỉnh ban hành giữa năm 2018.

3. Rà soát các nhiệm vụ đã phân bổ, báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc (nếu có); xem xét lại tiến độ cấp phát đặc biệt là đối với tiền đất.

4. Kiểm tra, đánh giá chế độ, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

5. Đẩy nhanh quyết toán tại Khu Kinh tế Vũng Áng.

6. Thực hiện tốt các quy định về quản lý doanh nghiệp, đặc biệt cẩn trọng trong đánh giá giá trị đất đai, giá trị doanh nghiệp chuyển đổi.

7. Hoàn thành quyết toán kinh phí sự cố môi trường; tăng cường kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện tại cơ sở.

8. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác giá nước Hoành Sơn.

9. Tổng hợp quyết toán năm 2017; báo cáo tình hình thực hiện dự toán năm 2017, đặc biệt là tại các đơn vị sự nghiệp lớn.

10. Tập trung giải quyết các nhiệm vụ đấu thầu, ký thỏa thuận khung, không để tồn đọng.

11. Chuẩn bị các nội dung tham gia diễn tập KVPT.

12. Thống nhất giao nhiệm vụ cụ thể tháng 8/2018 cho các Phòng, Trung tâm TV&DVTCC (Theo phụ biểu đính kèm).

 

Đề nghị Trưởng các phòng, Lãnh đạo Trung tâm TV&DVTCC nghiêm túc tổ chức thực hiện, thường xuyên báo cáo các đồng chí lãnh đạo phụ trách biết, chỉ đạo; Giao Văn phòng theo dõi, tổng hợp, thẩm định và định kỳ báo cáo cụ thể Ban Giám đốc xem xét./.

 

Đính kèm