V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng
14/06/2018 14:07

Thực hiện Văn bản số 3313/UBND-KGVX1 ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh về việc nghiên cứu, góp ý vào dự thảo Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của Bộ Tài chính;

Sở Tài chính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, cho ý kiến về nội dung của dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính.

Đề nghị Sở Thông tin quan tâm, phối hợp và gửi ý kiến về Sở Tài chính trước ngày 18/6/2018 để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh kịp thời./.