V/v ưu đãi đầu tư dự án thí điểm Nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh năm 2018
03/05/2018 16:28

Sở Tài chính nhận được Văn bản số 876/SKHĐT-DNĐT ngày 13/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến về ưu đãi đầu tư dự án thí điểm Nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh; Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về nội dung hỗ trợ

- Đối với hạ tầng kỹ thuật

Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số cơ chế khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được ban hành trên cơ sở các quy định theo Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; trong đó, hỗ trợ toàn bộ phần kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào (giao thông, cấp điện, cấp thoát nước). Tuy vậy, Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 đã được thay thế bằng Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, theo đó đã bãi bỏ cơ chế được hỗ trợ từ nguồn ngân sách toàn bộ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào (giao thông, cấp điện, cấp thoát nước).

Vì vậy, đề nghị xem xét chỉ hỗ trợ đối với kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội.

- Đối với kinh phí khảo sát địa chất, địa hình và lập quy hoạch chi tiết

Đây là cơ chế đặc thù của tỉnh quy định tại Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh; đề nghị xem xét, hỗ trợ đối với kinh phí khảo sát địa chất, địa hình và lập quy hoạch chi tiết theo đề xuất của Quỹ Đầu tư phát triển.

2. Về mức hỗ trợ

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì Chủ đầu tư dự án được UBND cấp tỉnh hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Theo quy định tại Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh thì tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm của từng dự án, tỉnh xem xét hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí khảo sát địa chất, địa hình và lập quy hoạch chi tiết xây dựng, san nền, hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp thoát nước, đường nội bộ …), hạ tầng xã hội trong phạm vi dự án, trên cơ sở thiết kế, dự toán được cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Dự án thí điểm Nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 29/9/2016, Quyết định số 1326/QĐUBND ngày 18/5/2017 với mục tiêu cung cấp nhà ở cho các hộ gia đình, đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh; theo đó, cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho dự án này sẽ tác động đến việc tính giá thành nhà ở, ảnh hưởng trực tiếp đến việc mua nhà ở của những người thu nhập thấp trên địa bàn.

Vì vậy, để giúp những người có thu nhập thấp có điều kiện mua nhà ở xã hội theo chủ trương của tỉnh, đề nghị xem xét, ưu tiên hỗ trợ với mức 50% kinh phí thực hiện các nội dung khảo sát địa chất, địa hình, lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội đã được phê duyệt theo đề xuất của Quỹ Đầu tư phát triển. Đồng thời, đề nghị Quỹ Đầu tư phát triển rà soát, xác định các nội dung đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án để xem xét, hỗ trợ cho phù hợp.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Theo quy định tại Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh thì Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan tham mưu bố trí nguồn vốn ngân sách tập trung và các nguồn vốn khác để thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ; vì vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư soát xét, tham mưu bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện; trường hợp còn thiếu, Sở Tài chính sẽ xem xét, bố trí một phần kinh phí từ nguồn chính sách mới do tỉnh ban hành (tại mục 20, phần II, Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018) để thực hiện.

Trên đây là một số nội dung về cơ chế ưu đãi đầu tư dự án thí điểm Nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh; Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

 

Đính kèm