V/v góp Dự thảo Nghị quyết phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan hành chính, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh
14/05/2018 15:51

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và các văn bản quy định hiện hành, Sở Tài chính xây dựng Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh về ban hành phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan hành chính, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh quyết định, Sở Tài chính đề nghị quý cơ quan cho ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị Quyết, gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/6/2018.

(Dự thảo Nghị Quyết được đăng tải trên trang web của Sở Tài chính sotaichinh.hatinh.gov.vn và gửi qua hệ thống gửi nhận văn bản điện tử).

Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan./.

 

Nơi nhận:           

- Như trên;                                                                                              

- UBND tỉnh (báo cáo);

- GĐ Sở, PGĐ Sở phụ trách;

- Lưu VT, GCS.

                                                                                  

             KT.GIÁM ĐỐC

              PHÓ GIÁM ĐỐC

 

   

          (Đã ký)    

 

 

            Trần Đình Sỹ

 

Đính kèm