V/v đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018
04/01/2018 15:49

Sở Tài chính nhận được Văn bản số 1328/SNV-CCVC ngày 08/11/2017 của Sở Nội vụ về việc báo cáo nhu cầu đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức theo vị trí việc làm để phê duyệt kèm theo kế hoạch giao biên chế năm 2018; về nội dung này, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

- Tổng số công chức hiện có so với tổng biên chế được giao 69/70 người. Năm 2018, thực hiện tinh giản 01 biên chế theo quy định và không thực hiện tuyển dụng bổ sung.

          - Tổng số viên chức hiện có so với biên chế được giao 6/6 người.

          Do đó, Sở Tài chính không đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 theo vị trí việc làm.

Vậy, Sở Tài chính báo cáo Sở Nội vụ biết, tổng hợp./.

Xem chi tiết tai văn bản đính kèm ...

Đính kèm