Về việc đăng ký nhu cầu thu hút công chức, viên chức theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
05/03/2018 15:45

Sở Tài chính nhận được Văn bản số 182/SNV-CCVC ngày 28/02/2018 của Sở Nội vụ về việc đăng ký nhu cầu thu hút công chức, viên chức theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; về nội dung này, Sở Tài chính có ý kiến như sau: Hiện tại, tổng số công chức, người lao động tại Sở Tài chính là 69/69 biên chế được giao, không còn chỉ tiêu biên chế để thực hiện thu hút công chức, viên chức.

Vậy, Sở Tài chính báo để quý cơ quan biết, tổng hợp./.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm ...

Đính kèm