V/v góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UB MTTQ tỉnh, Ban tư vấn thuộc UB MTTQ VN cấp huyện.
08/06/2018 06:49

Thực hiện Công văn số 2947/UBND-KGVX1 ngày 24/5/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện,

Sở Tài chính xây dựng Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, Sở Tài chính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã cho ý kiến đóng góp vào Dự thảo, gửi về Sở Tài chính trước ngày 13/6/2018 để hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                  KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lưu: VT, HCSN.                                                                               

                                                                                                                                                            (Đã ký)

 

                                                                                                   Phùng Thị Nguyệt

 

Đính kèm