Cử cán bộ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại
06/06/2018 15:41

Thực hiện Công văn số 3173/UBND-NC1 về việc cử lãnh đạo tham gia lớp tập huấn. Sau khi xem xét, Sở Tài chính cử đồng chí Phan Đăng Tuấn, Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại do Bộ ngoại giao tổ chức. Đề nghị Sở Ngoại vụ xem xét, tổng hợp./

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm ...

Đính kèm