V/v báo cáo giải ngân nguồn vốn Ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2018
01/06/2018 14:48

Thực hiện Văn bản số 2856/UBND-NL1 ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Sở Tài chính đề nghị các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã kịp thời tổng hợp kết quả giải ngân nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 (có xác nhận của Kho bạc nhà nước cùng cấp) theo các biểu mẫu đính kèm, gửi về Sở Tài chính trước ngày 11/06/2018. Đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm, thực hiện./.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm ...

Đính kèm