Báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
31/01/2018 09:50

Thực hiện Văn bản số 394/UBND-TH2 ngày 23/01/2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017; Trên cơ sở các nội dung tại cuộc làm việc với Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội;Sở Tài chính xin tổng hợp, hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, gửi UBND tỉnh xem xét, báo cáo Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội và Bộ Tài chính(Códự thảo kèm theo). Kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm ...

Đính kèm