Báo cáo số liệu vay nợ năm 2017
14/02/2018 09:48

Thực hiện Thông tư số 126/2017/TT-BTC ngày 27/11/2017 của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ và nợ nước ngoài của quốc gia; Văn bản số 1226/BTC-QLN ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính về việc đối chiếu định kỳ các dự án vay lại nguồn ODA; Sở Tài chính Hà Tĩnh tổng hợp các số liệu thực hiện vay nợ tính đến ngày 31/12/2017 (Chi tiết có các phụ lục kèm theo). Kính gửi Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp./.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm ...

Đính kèm