Báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội từ năm 2017 trở về trước
01/05/2018 15:51

Thực hiện Văn bản 1840/UBND-KGVX1 ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về việc giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính. Tuy nhiên, Bộ Tài chính yêu cầu UBND tỉnh phải có Văn bản báo cáo Bộ Tài chính mới chấp thuận.

Sở Tài chính đã phối hợp với các ngành và địa phương có liên quan rà soát kết quả thực hiện các chế độ chính sách trên địa bàn, tổng hợp, dự thảo báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài chính kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội từ năm 2017 trở về trước.

(Có dự thảo báo cáo đính kèm)

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm ..

Đính kèm