V/v hỗ trợ quyết toán ngân sách năm 2017
15/05/2018 08:31

                                 

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: 1772 /STC-VP

V/v hỗ trợ quyết toán ngân sách năm 2017

 

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Phòng TC - KH các huyện, thành phố, thị xã.

 

 

Thực hiện Công văn số 333/THTK-CGHT ngày 02/5/2018 của Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính về việc hỗ trợ công tác quyến toán ngân sách năm 2017. Sở Tài chính thông báo kế hoạch triển khai tại Hà Tĩnh như sau:

1. Nội dung đào tạo triển khai:

- Đào tạo sử dụng Phần mềm QLNS 8.0: 02 ngày, bao gồm các nội dung:

- Giới thiệu các nội dung được nâng cấp, cập nhật, chỉnh sửa trong chương trình QLNS8.0 ...

- Hướng dẫn quy trình trao đổi số liệu với các ứng dụng của ngành tài chính như: Hệ thống danh mục dùng chung, chương trình Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS, chương trình Kế toán ngân sách xã...

- Đào tạo hướng dẫn quy trình nhận số liệu từ hệ thống Tabmis để tổng hợp báo cáo phục vụ công tác điều hành, quyết toán ngân sách.

- Đào tạo hướng dẫn quy trình quyết toán ngân sách cho cơ quan tài chính các cấp.

- Hỗ trợ công tác tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2017.

2. Đối tượng đào tạo, tập huấn: Cán bộ của Phòng TC - KH các huyện, thị xã, thành phố.

3. Thời gian triển khai: Từ 7/6/2018 đến 9/6/2018

4. Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Sở Tài chính Hà Tĩnh

5. Kinh phí tập huấn: Kinh phí tài liệu, giảng viên Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính thanh toán. Phòng TC - KH các huyện, thành phố, thị xã cử cán bộ tham gia thanh toán kinh phí đi lại, ăn, nghỉ theo chế độ quy định hiện hành.

Để sử dụng trang thiết bị tin học hiệu quả và việc triển khai đào tạo, tập huấn thành công; Sở Tài chính đề nghị phòng TC - KH các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị một số nội dung sau:

- Sắp xếp công việc bố trí  cán bộ tham gia tập huấn phù hợp với các nội dung nêu trên.

- Tổng hợp danh sách cán bộ tham gia tập huấn gửi về Văn phòng Sở Tài chính (trước ngày 30/5/2018).

- Chuẩn bị báo cáo để phục vụ công tác đối chiếu số liệu trong thời gian tham gia lớp tập huấn (Mang theo máy tính xách tay)

- Đối với cán bộ được cử tham gia lớp tập huấn đề nghị không bố trí công việc khác gây ảnh hưởng đến chất lượng của khóa đào tạo.

(Mọi chi tiết đề nghị liên hệ với Bộ phận Tin học Sở:

ĐT: 0916896788 - Đ/c Lê Đức Quyền)

 

Nơi nhận:                                                                       KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc (b/c);

- Lưu: VT, TH.

 

                                                                                          Nguyễn Văn Đồng

 

 

Đính kèm