V/v cho ý kiến thay thay thế Quyết định 2229/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh
28/05/2018 08:24

Thực hiện Công văn số 2485/UBND-TH2 ngày 04/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu phương án giải quyết đề nghị của Sở Y tế về đề nghị sửa đổi, bổ sung danh mục mua sắm tập trung. Về nội dung này, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Luật Quản lý tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc Hội và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý tài sản công có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018;

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì: “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”. Do vậy, cần thiết phải ban hành Quyết định danh mục mua sắm tập trung thay thế Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

          Vì vậy, để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh thay thế Quyết định số 2229/QĐ-UBND, Quyết định số 3738/QĐ-UBND. Sở Tài chính đề nghị các Sở ngành, đơn vị, địa phương căn cứ quy định hiện đề nghị các đơn vị có ý kiến về danh mục mua sắm tập trung tại Biều 01, Biều 02 (Đính kèm).

          Văn bản đề xuất gửi về Sở Tài chính trước ngày 29/5/2018 để Sở Tài chính tổng hợp tiếp thu ý kiến và xây dựng Dự thảo Quyết định danh mục tài sản mua sắm tập trung trình UBND tỉnh ban hành.   

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.

 

Đính kèm