V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2018
04/06/2018 16:57

Sở Tài chính nhận được Văn bản số 555/SKHĐT-TH ngày 15/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018; Trên cơ sở lĩnh vực quản lý; sau khi soát xét, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo một số nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện phân bổ và giao dự toán NSNN năm 2018

Sau khi có Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018; Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định phân bổ và giao dự toán cho các ngành, các cấp, các đơn vị kịp thời đúng quy định, đảm bảo về tổng mức và chi tiết theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Đồng thời đã ban hành Văn bản hướng dẫn một số nội dung cơ bản về tổ chức quản lý, điều hành và thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2018 cho các ngành, các cấp, các Chủ đầu tư triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo công khai, đúng quy định.

2. Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2018

a) Về thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 21/3/2018 đạt 2.012,5 tỷ đồng, bằng 23,6% dự toán trung ương giao, bằng 21,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó: Thu nội địa đạt 843 tỷ đồng, bằng 14% dự toán HĐND tỉnh giao (Tiền sử dụng đất đạt 202 tỷ đồng, bằng 16,8% dự toán tỉnh giao); Thuế XNK đạt 1.167 tỷ đồng, bằng 34% dự toán HĐND tỉnh giao.

b) Về chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách địa phương đến 21/3/2018 đạt 2.262 tỷ đồng, bằng 15,2% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 807 tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán HĐND tỉnh giao (Bao gồm thanh toán tạm ứng, nguồn năm trước chuyển sang); Chi thường xuyên và các nhiệm vụ khác đạt 1.455 tỷ đồng, bằng 12,6% dự toán HĐND tỉnh giao.

Mặc dù tiến độ thu ngân sách nội địa 3 tháng đầu năm 2018 còn đạt thấp, nhưng nhờ có nguồn trợ cấp của ngân sách trung ương cùng với sự điều hành ngân sách hợp lý, hiệu quả, kịp thời nên các nhiệm vụ chi cơ bản được đảm bảo theo tiến độ; đặc biệt đã cung ứng kịp thời, đủ nguồn để giải ngân cho các dự án, công trình đã được HĐND tỉnh quyết định.

3. Phương hướng trong thời gian tới

Xem nội dung đầy đủ tại văn bản đính kèm

Đính kèm