Báo cáo kế hoạch tài chính 3 năm 2018 - 2020
04/06/2018 16:49

Thực hiện Văn bản số 3371/BTC-NSNN ngày 26/3/2018 của Bộ Tài chính về việc báo cáo đánh giá kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020; Sau khi soát xét, Sở Tài chính Hà Tĩnh xin tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính một số nội dung sau:

Căn cứ Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm; Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020; Trên cơ sở Phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018, với dự kiến mức tăng trưởng 5-15% mỗi năm đối với các chỉ tiêu về tài chính ngân sách, Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020 của tỉnh Hà Tĩnh bao gồm một số nội dung cơ bản như sau:

I. Định hướng chung

1. Về thu ngân sách

a) Thu ngân sách năm 2018

- Dự toán thu ngân sách nội địa năm 2018 tỉnh giao là 6.000.000 triệu đồng, tăng 592.000 triệu đồng (bằng 10,9%) so với dự toán Trung ương giao năm 2018, bằng số ước thực hiện năm 2017; trong đó:

+ Tiền sử dụng đất 1.200.000 triệu đồng, tăng 300.000 triệu đồng (bằng 33,3%) so với dự toán Trung ương giao năm 2018.

+ Thu từ thuế, phí lệ phí và thu khác ngân sách 4.800.000 triệu đồng, tăng 292.000 triệu đồng (bằng 6,5%) so với dự toán Trung ương giao năm 2018; giảm 200.000 triệu đồng (bằng 4%) so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2017.

- Thu thuế xuất nhập khẩu: Dự toán tỉnh giao 3.400.000 triệu đồng, bằng 106% dự toán Bộ Tài chính giao năm 2018.

- Thực hiện vay theo hạn mức của Trung ương để bố trí trả nợ các khoản vay đến hạn.

- Bổ sung thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang thực hiện.

- Thực hiện tiết kiệm các khoản chi thường xuyên; huy động, lồng ghép các nguồn vốn ngân sách hợp pháp khác để bổ sung nguồn lực đảm bảo thực hiện các cơ chế chính sách.

b) Thu ngân sách năm 2019 và 2020

- Đối với thuế, phí lệ phí và thu khác ngân sách: Tăng 15% mỗi năm.

- Tiền cấp quyền sử dụng đất: Dự kiến tăng bình quân mỗi năm 200.000 triệu đồng.

- Thu để lại chi quản lý qua ngân sách: Tăng 10% mỗi năm.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Tăng 5% mỗi năm.

- Thu bổ sung ngân sách Trung ương: Giữ mức ổn định qua các năm trong giai đoạn 2018-2020.

- Thực hiện vay theo hạn mức của Trung ương để bố trí trả nợ các khoản vay đến hạn.

- Dự kiến bổ sung thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang thực hiện.

- Thực hiện tiết kiệm các khoản chi thường xuyên; huy động, lồng ghép các nguồn vốn ngân sách hợp pháp khác để bổ sung nguồn lực đảm bảo thực hiện các cơ chế chính sách.

2. Về chi ngân sách

Xem nội dung đầy đủ tại văn bản đính kèm

Đính kèm